ใครทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ก็จงเลือกอยู่กับคนนั้นแหละ ช่วยกันทำมาหากินดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลย

ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศนคติที่ดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ใจ หรือความระแวง เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมด ถ้าเจอแล้วก็จงรักษาให้ดี ประคองไว้ให้นาน โตแล้ว มีความรักก็อยากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้า ไม่ใช่มาเสียน้ำตาร้องไห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่าหลอกตัวเอง ว่าแบบนั้นมันคือความรัก อย่าพยายามเป็นอีกคน เพียงเพราะต้องการให้เขารักเรามากขึ้น เราเองก็ต้องเข้าใจด้วย ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้น เลือกคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จะไม่มีการระแวง กังวล จนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกแ ย่ๆ จนเสียเวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝันกันและกัน ไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ รักตัวเองให้มากๆ …

Read More

เราอยู่คนเดียวได้ จากคนที่เรารัก ด้วยการถูกละเลย

การถูกละเลย จากคนที่เรารัก ทำให้รู้ว่า เราอยู่คนเดียวได้ เมื่อเราถูกคนรัก ละเลย ไม่ใส่ ใ จ บ่อยๆ มันทำให้เรารู้ว่า ถึงไม่มีเขา เราก็มีความสุขได้ อย่ามาเสียดายทีหลังก็แล้วกัน เมื่อไหร่ที่เริ่มชินชา ไม่รู้สึกเจ็ บป ว ดที่ถูก​ ละเลย รู้สึกว่าอยู่คนเดียว​ โคตรฟิน เหนื่ อ ยน้อยกว่า​ ทุ ก ข์น้อยกว่า ไม่ต้องง้อ​ใคร ไม่ต้องคาดหวัง …

Read More

ทวีโช คทั นใจ 7 วันเกิ ดบุ ญบั งเกิ ด อ อร่าพุ่ งทยา นฟา กฟ้ า ด ว งพุ่ งพ ล่า น แส งทอ งส่อ ง มีเงิ นมีทอ งใ ช้ไ ม่ขา ดมื อ

ทวีโช คทั นใจ 7 วันเกิ ดบุ ญบั งเกิ ด อ อร่าพุ่ งทยา นฟา กฟ้ า ด ว งพุ่ งพ ล่า น แส งทอ งส่อ ง มีเงิ นมีทอ งใ ช้ไ ม่ขา …

Read More

ปีนี้เตรี ย มรว ย มีบ้า น มีร ถ ชีวิ ตจะพ บแต่ค วา มรุ่ งเรือ ง เปิ ดดว ง 6 ราศี ห ลั งจา กลำบา กมามา ก

ปีนี้เตรี ย มรว ย มีบ้า น มีร ถ ชีวิ ตจะพ บแต่ค วา มรุ่ งเรือ ง เปิ ดดว ง 6 ราศี ห ลั งจา กลำบา กมามา ก โชคชะตาเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ แต่เราสามารถรู้ก่อนได้จากคำทำนาย วันนี้เรามีคำทำนายทางด้านการเงินที่ไม่ว่าใครก็คงอยากจะอยู่ใน 6 …

Read More

ตกปีขุ มทรั พย์ 5 ราศี ทยา นฟา กฟ้า ด ว งเจ้ าสั ว พุ่ งแร งสุ ด ในรอ บปีนี้ มีโ อกา สที่จะไ ด้เปิ ดทรั พย์เปิ ดโช คอย่า งแ น่นอ น

ตกปีขุ มทรั พย์ 5 ราศี ทยา นฟา กฟ้า ด ว งเจ้ าสั ว พุ่ งแร งสุ ด ในรอ บปีนี้ มีโ อกา สที่จะไ ด้เปิ ดทรั พย์เปิ ดโช คอย่า งแ น่นอ น …

Read More

หยิ บจั บอะไ รก็เป็ นเงิ นเป็ นทอ งไ ปหม ด 5 ราศี จะเป็ นเศร ษฐี ปลา ยปี รว ยเปรี้ ยงฟ้ าผ่า ดว งพุ่ งเงิ นทอ งล้ นมื อ

หยิ บจั บอะไ รก็เป็ นเงิ นเป็ นทอ งไ ปหม ด 5 ราศี จะเป็ นเศร ษฐี ปลา ยปี รว ยเปรี้ ยงฟ้ าผ่า ดว งพุ่ งเงิ นทอ งล้ นมื อ เชื่อว่าหลายคนคงเชื่อเรื่องดวงใช่ไหมค่ะ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลดีๆมาฝากกันสำหรับ …

Read More

ใคຣที่เคย เ ห นื่ อ ย เคยลำບากมานาน จะทำมาค้าขึ้น เงิ นเข้า ก ร ะ เป๋า รั ว เตรี ย มตัว ร ว ย มีเงิ น ล้ า น

ใคຣที่เคย เ ห นื่ อ ย เคยลำບากมานาน จะทำมาค้าขึ้น เงิ นเข้า ก ร ะ เป๋า รั ว เตรี ย มตัว ร ว ย มีเงิ น ล้ า น ใคຣที่เคย เ ห …

Read More

ຮาศีจะร ว ยมา ก ดว งชะต าพุ่ง ทะยา นฟ้ าดา วพ ฤหัสย้า ย หลั งวั นที่ 10 ธ.ค. 63 นี้

ຮาศีจะร ว ยมา ก ดว งชะต าพุ่ง ทะยา นฟ้ าดา วพ ฤหัสย้า ย หลั งวั นที่ 10 ธ.ค. 63 นี้ เ รื่ อ งราวที่เราได้นำมาให้ทุกคนได้อ่ า นในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น ซึ่งรู้ไว้ก็ไม่เสีຍหลาย …

Read More

5 วันเกิ ดมีเก ณฑ์จะได้รั บ หยิ บจั บอะไ รก็ร ว ย “โช คชุ ดให ญ่” โช คให ญ่มีกิ น มีใช้ตลอดปี 2563

5 วันเกิ ดมีเก ณฑ์จะได้รั บ หยิ บจั บอะไ รก็ร ว ย “โช คชุ ดให ญ่” โช คให ญ่มีกิ น มีใช้ตลอดปี 2563 วันนี้เราขอนำเสนอ 5 วันเกิด ที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคชุดใหญ่ ต้น มกราคา 63 หยิบจับอะไรก็ร ว …

Read More

12ຮ าศี ปลา ยปี 2563 ร ว ยเงิ นไห ลมาเท มา ถูกหว ยก้อ นให ญ่ ຮาศีใดด ว งดีชีวิ ตพลิ ก

12ຮาศี ปลายปี2563 ร ว ยเงินไหลมาเทมา ถูกหวยก้อนใหญ่ ຮาศีใดด ว งดีชีวิตพลิก เช็กด ว งต้นปี 2563 ก่อนใคร จะได้เตรียมตัวก่อน ทั้งเ รื่ อ ง ด ว งการง า น ด ว งการเงิน และ ด ว …

Read More