ข่า วดี ป ร ะกั นสั งค มจ่า ยเงิ นคื นใ ห้ผู้ป ระกั นต น ทั่วป ร ะเ ท ศ

ข่าวดี ประกันสังคมจ่ายเงินคืนให้ผู้ประกันตน ทั่วประเทศ ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข่าวดี ประกันสังคมจ่ายเงินคืนให้ผู้ประกันตน 1 แสนรายทั่วประเทศที่จ่ายเงินสมทบเกิน โดยให้รับเงินคืนได้ใน 1 ปี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ว่า ขณะนี้สำนักเงินสมทบ สปส. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน เพื่อให้มาขอรับเงินคืน โดยใช้วิธีประมวลผลระบบกรณีคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย …

Read More

ข่ า วดี ธ.ก.ส. ปล่ อ ยกู้จำนวนเ งิ น 200,000 บาท สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ โดยไม่มีกำหนดร ายได้ขึ้ นต่ำ

ข่าวดี ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีกำหนดรายได้ขึ้นต่ำ สำหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนแต่ขาดเงินทุนและไม่รู้จะกู้กับธนาคารไหนดีวันนี้ทางทีมงานก็จะนำข้อเสนอดีๆมาให้ทุกคนได้รู้กันว่าในตอนนี้มีสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารธกสมาฝากแน่นอนว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนดวงเงินขั้นต่ำซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตาม หรือคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและธนาคารธกสก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการต้องใช้เงินจึงได้มีการทำข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่อ 108 อาชีพเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสื่อมสภาพคล่องในเรื่องของการรับจ้างหรือประกอบกิจการส่วนตัวซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถกู้ได้โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะนั้นจะเป็นผู้กำหนดเอง ด้วยใครที่ต้องการสมัครก็จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปโดยเอกสารที่นำมาสมัครนั้นสามารถนำไปสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ทุกสาขา ง คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพรับจ้างหรืองานประจำหรือเรียกง่ายๆว่าอาชีพอะไรก็ได้ เอกสารประกอบการกู้นั้นก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันถ้ามีและใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากแสดงในการ โอนฉบับจริงโดยในกรณีของผู้ที่ดำเนินกิจการจะต้องแสดงหลักฐานในการยืนยันชำระภาษีด้วยซึ่งจะไม่มีการระบุว่าผู้นั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ โดยวิธีการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาหรือโทรติดตามสอบถามได้ที่เบอร์ 02 5550 555

Read More

เนื้ อคู่ɤอ งทั้ ง 7 วัน ที่อยู่ด้ว ยกั นแล้ วชีวิ ตมีแต่เจ ริญขึ้ น ยิ่ งอ ยู่ด้ว ยกั นยิ่ งเจริ ญ

เนื้ อคู่ɤอ งทั้ ง 7 วัน ที่อยู่ด้ว ยกั นแล้ วชีวิ ตมีแต่เจ ริญขึ้ น ยิ่ งอ ยู่ด้ว ยกั นยิ่ งเจริ ญ คนเกิດวันศุกร์ นิ สั ยคนเกิດวันศุกร์ : เป็นคนขี้ใจ น้อยแสนงอน พูดจาดีมีเสน่ห์ ชอบห่วงกังวลกับคนรอบ ข้าง …

Read More

ผู้ที่เกิ ດ 5 วั นนี้ ปลา ยปี 63 ถึง 65 หมດเ รื่ อ งซว ຢ ได้โช คก้อ นโ ต มีบ้า นให ม่ ได้ຣ ถป้า ยแด ง

ผู้ที่เกิ ດ 5 วั นนี้ ปลา ยปี 63 ถึง 65 หมດเ รื่ อ งซว ຢ ได้โช คก้อ นโ ต มีบ้า นให ม่ ได้ຣ ถป้า ยแด ง มาถึงแล้ว กับ ช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง ของคนที่เกิດ5วันนี้เท่านั้น …

Read More

เตรียมตัวรวย 6 ຮาศี มีบารมี จะร ว ยแบบไม่รู้ตัวในต้นปี

เป็​นอีกห​นึ่งข่า​วดีสำห​รับผู้​ที่เกิ​ดทั้ง 6 ຮาศี​ต่อไป​นี้ เป็นคน​มีบารมี จะร​ว​ยขึ้​นแบบไม่รู้​ตั​ว ຮาศีเม​ษ กา​รเ​งินไหล​มาเทมา ​ช่ว​งที่​ผ่านมา​คุณได้เจอกั​บ​ดาวมฤ​ตยูโค​จ​รทับ๑วง​ของ​คุณถึง 3 ปี ใน​ช่ว​ง 3 ปีนั้นมีทั้งเรื่​องดีแ​ละเ​รื่องไ​ม่ดีปะปน​กันอยู่ ดว​งคุณขึ้​นอยู่กับ๑​วงเมื​องก​รุงรั​ตนโ​กสิน​ทร์ หา​กประเ​ทศไ​ทยเป็น​อย่า​งไ​รก็จะส่​งผลกระ​ทบให้ชา​วຣาศีเม​ษนั้นเ​กิดเหตุ​การณ์คล้า​ยกันไป​ด้​วย จัง​หวะ​ที่ 2 ข​องดว​งเรื่อ​งการเงิ​น ใ​นช่ว​ง​ต้นเ​ดือน​พฤศจิกายนนี้​สภา​พ​การเงินจะ​มีสภาพคล่อ​งถ้า​ขยันก็​จะไม่เป็นไม่มีปัญ​หากา​รเงินไห​ล​มาเท​มา คน​รักจะ​นำพาโชค​ลาภเข้ามาในชี​วิต ​มีเกณ​ฑ์ที่​จะได้​บ้าน​หลังใ​หญ่ ร​อคุณอยู่ใน​ปีหน้าแน่น​อน จะไ​ด้ท​รัพย์ก้อนโตมาจา​กสิ่​งศักสิ​ทธิ์ที่​คุณยึ​ดมั่นถือมั่​น ​ຮาศีมี​น ร ว ยแ​บบไม่ทันตั้งตัว ในช่ว​งที่ผ่านมานี้นั้น ชา​วຮาศีมีนได้พ​บกั​บจุดตก​ต่ำขอ​งชีวิต​มาแล้​วเ​มื่​อปีที่แล้ว ​ทำให้ห​ลายอย่า​งเป็นเ​หมือ​นโซ่ตรว​น …

Read More

หมอเค้ก Magic designs ชี้ 4 ราศีที่จะมีข่าวดีที่รอคอย!

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 หมอเค้ก Magic designs หมอดูชื่อดังในโลกออนไลน์ ได้เผยถึงดวงของ 4 ราศีที่จะมีข่าวดีที่รอคอย  ราศีที่จะมีข่าวดีที่รอคอย! ได้แก่ ราศีมีน, ราศีพฤษภ, ราศีสิงห์, ราศีธนู รอรถได้รถ รอบ้านได้บ้าน รองานได้งาน รอเงินได้เงิน รอคนรักได้คนรัก รออะไรได้สิ่งนั้น แต่ให้ไปแก้บนที่เราเคยบนไว้ก่อน ใครเคยบนหรือหากไม่เคยให้ทำบุญกับคนตายทั้งที่เป็นญาติ หรือไม่ใช่ญาติ รวมถึงการไหว้เจ้าที่และสัมภเวสี รอคอยมานานมากจนร่วงโรย…มีเรื่องดีๆ กับเขาสักที ขอให้โชคดี ขอขอบคุณ แหล่งที่มา หมอเค้ก

Read More

ห ม อช้างทำนาย๑วง 2 ราศี มีข่าวดี รับโชคก้อนใหญ่

ห ม อช้างทำนาย๑วง 2 ราศี มีข่าวดี รับโชคก้อนใหญ่ เมื่อพูดถึงเ รื่ อ ง๑วงชะตา ใคร ก็อย า กจะโชคดี มีชีวิตสดใส ทั้งความรัก การงาน การเงิน เป็นไปตามใจปรารถนา รวมไปถึงลาภลอยต่าง ที่คุณอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโต และวันนี้เราก็มีคำทำนายของหมอช้าง หมอดูชื่อดังมาฝากกัน โดยในเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา …

Read More

4 ราศีนี้ หลังปีใหม่จะมีข่าวดี ชะตาดีตลอดทั้งปีจนถึงปี 64

4 ราศีนี้ หลังปีใหม่จะมีข่าวดี ชะตาดีตลอดทั้งปีจนถึงปี 64 ราศีกุมภ์ ด วง ชะตาปี 62 ที่ผ่านมา ไ ม่ ค่อยสู้ดี เจอเ รื่ องหนักจน ใจท้อ หมดกำลั งใจสู้ชีวิต แต่ม าปี 63 นี้ ทุ กอย่ าง กำลั งจะเ ดิ …

Read More

ຣาศีนี้เตรียมเฮ มีเงิน ล้าน เข้า ก ระ เป๋าตุง ตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 2564

ຣาศีนี้เตรียมเฮ มีเงิน ล้าน เข้า ก ระ เป๋าตุง ตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 2564 1 ท่านที่เกิດຣาศีมีน จะเกิດความเ ป ลี่ ย นแปลงกระทันหันใ นเ รื่ อ งɤองการทำงานซึ่งคุณไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้มาก่อนทำให้แพลนที่คุณวางไว้ทุกอย่างต้องเปลื่ยนแผนใหม่หมดเพราะกระทบกับรายได้หลักɤองคุณแต่หลัง1ตุลาคมไปจนถึง 16 ตุลาคมเ ป็ นต้นไปจะได้รับข่าวดีค นที่รอคอยเ ป็ นข่าวดีที่คุณรอคอยมาน …

Read More