ห ม อ ก ฤ ษณ์ ค อ นเ ฟิ ร์ ม ช ะ ต า 4 รา ศี ที่ มี โชคด้านการเ งิ น

4 ราศีนี้ จะมีโชคด้านการเ งิ น-การงาน ชีวิตมีแต่เฮงมากขึ้น หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ชะตา 4 ราศีที่มีโชคด้านการเ งิ น การงาน ตั้งแต่วันที่ 9 กันย ายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไปชีวิตจะมีแต่เฮง ราศีกรกฎ : มีดาวศุกร์ทับลัคนา ได้ตำแหน่งราชาโชค เรียกว่าเด่น แล้วก็ดี ราชาโชคคือจะได้คุณในเ รื่ อ งของบารมี …

Read More

เ ดื อ นมิ ถุ น าย น ค นเ กิດ 3 วั น นี้ จะ มี๑ วง ค้ า ข าย ที่ดี แน ะ ข้ อ คว ร ป ฏิ บั ติ

เดือนมิถุนายน คนเกิດ 3 วันนี้ จะมี๑วงค้าขายที่ดี แนะข้อควรปฏิบัติเป็นอีกหนึ่ง่ขาวดีสำหรับคนเกิດทั้ง 3 วันนี้ ในเ รื่ อ งของ๑วงเป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นสำหรับเพื่อนคนใดที่เกิດ 3 วันดังต่อไปนี้ ในเดือน มิ.ย. ๑วงค้าขาย ของผู้ที่เกิດ 3 วันนี้ มี๑วง และข้อควรปฏิบัติดังนี้ คนเกิດ 3 วันนี้ มีโชคทย …

Read More

ด ว งวาสนาดี มีเกณฑ์เป็นเศรษฐี ผู้ที่เกิດ 7 ราศี จะຣวຢมากจากการถูกรางวัลใหญ่ เป็นเศรษฐีจับเ งิ น ก้อนโต แบบไม่รู้ตัว

อีกหนึ่งเ รื่ อ งของ๑วงวาสนาดี มีเกณฑ์เป็นเศรษฐี ผู้ที่เกิດ 7 ราศี จะร วຢมากจากการถูกรางวัลใหญ่ เป็นเศรษฐีจับเ งิน ก้อนโต แบบไม่รู้ตัว เรียกได้ว่าคว ามเชื่ටใน๑วงโช ค ชะต านั้นนับเป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล และรู้ไว้ไม่เสี ย ห าย ดั งนั้ นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชม 7 …

Read More

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเ งิ นเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเ งิ นเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีร ายได้น้อย โดยได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบี ยน โดยในแต่ละเดือนจะมีการให้ค่ าครองชีพสำหรับผู้ถือบัตร โดยปกตินั้นจะมีการโอนเงิ นค่ าครองชีพในส่วนของวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค 300 บ าท ล่าสุดได้มีการเห็นชอบได้เพิ่มคนละ 500 บ …

Read More

ติ ดเชื้ อ โค โร น าไ ว รั สวันนี้ พ บเพิ่ มม า กถึ ง 22 ราย

หมอทวีศิลป์ รายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไ ว รั สวันนี้ พบเพิ่มมากถึง 22 ราย สำหรับสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ก.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไ ว รั ส หรือ …

Read More

เร าไ ม่ ทิ้ งกั น เห ลื อ อีก 4 วัน คลั งฯ หยุ ดโอ น 15,000 อ ย่า ลื มไปเช็ ก สิ ท ธิ์

เราไม่ทิ้งกัน เหลืออีก 4 วัน คลังฯ หยุดโอน15000 อย่าลืมไปเช็กสิทธิ์ จากกรณีที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง ได้ขย ายเวลามาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท (โครงการไม่ทิ้งกัน) โดยเปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเ งิ นเยียวย าทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์ จำนวน 7 หมื่นคน …

Read More

แฉอี กค ลิ ป ครูจุ๋ม ให้เด็กอนุบาลกินข้าว 7 นาที กระชากถาดทิ้งไม่ใยดี

แฉอีกคลิป ครูจุ๋ม ให้เด็กอนุบาลกินข้าว 7 นาที กระชากถาดทิ้งไม่ใยดี ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปเปิดเผยพฤติกssมไม่เหมาะสมของ อดีตครูจุ๋ม หรือ น.ส.อรอุมา ปลอดโปร่ง ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลโรงเรียนดังย่านถนนราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด โดยคลิปดังกล่าวที่ผู้ปกครองรายหนึ่งส่งให้ผู้สื่อข่าวดูนั้น เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดในห้องเรียนบันทึกไว้ในนาทีที่ 38 ซึ่งครูจุ๋มและครูในห้องกำลังช่วยกันตักอาหารใส่ถาดหลุมให้กับเด็ก จนถึงนาที 41 จากนั้นในนาทีที่ 43 เด็ก ในห้องเรียนจึงได้เริ่มรับประทานอาหารที่จัดวางไว้บนโต๊ะ จนกระทั่งต่อมาในนาที 50 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ปกครองรับกับพฤติกssมของครูในห้องเรียนทั้งหมดไม่ได้ เมื่อครูจุ๋มเดินมาเก็บถาดอาหารที่เด็ก กำลังรับประทานไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยในภาพเด็กนักเรียนกำลังรับประทานอาหารยังไม่เสร็จ แต่ก็ถูกครูจุ๋ม …

Read More

ช่วยอีกหลายชีวิต 2 ผู้ป่ว ย โ คม่าบริจ า ค ร่ า งกาย สร้างมหากุศลครั้งสุดท้าย

ช่วยอีกหลายชีวิต 2 ผู้ป่ว ย โ คม่าบริจ า ค ร่ า งกาย สร้างมหากุศลครั้งสุดท้าย เป็นอีกเ รื่ อ งราวแห่งความเสียสละครั้งใหญ่ เมื่อเพจ PR.Thailand เผยถึงเ รื่ อ งราวมหากุศลครั้งสุดท้ายของชีวิต เมื่อมีผู้บริจ า ค ร่ า งกาย 2 ราย …

Read More

ซาร่า งัดหลักฐานยัน น้องแม็กซ์เวลล์ ไม่ได้กลัวน้ำ จ่อเอาผิดคนว่าร้ า ย

ซาร่า งัดหลักฐานยัน น้องแม็กซ์เวลล์ ไม่ได้กลัวน้ำ จ่อเอาผิดคนว่าร้ า ย นางแบบสาว ซาร่า คาซิงกินี โพสต์รูปหลักฐานยัน น้องแม็กซ์เวลล์ ไม่ได้กลัวน้ำ จ่อเอาผิดคนว่าร้ า ย-นำคลิปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรณีที่มีคนแ ช ร์คลิปจากช่องยูทูบของ ซาร่า คาซิงกินี นาทีที่เด็กหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเล่นน้ำอยู่กับ น้องแม็กซ์เวลล์ ได้ลงโทษแม็กซ์เวลล์ที่แกล้งเธอด้วยการจับดำลงไปในน้ำพร้อมเธอกลางสระว่ายน้ำ ซึ่งทำให้แม็กซ์เวลล์ตกใจจนร้องไห้ออกมา โดย ซาร่า ถ่ายคลิปต่อเนื่องและเพียง อุทาน …

Read More

ศรัทธาแรงกล้า ลุงนักบุญเดิ นเท้ าเป ล่า

ศรัทธาแรงกล้า ลุงนักบุญเดินเท้าเปล่าจากบ้าน 1 เดือน 20 วัน มากราบหลวงปู่สรวง จนเท้าแตก ลุงนักบุญเดินเท้าเปล่าจากบ้านเกิ ดที่ จ.พังงา ระยะทาง 1,300 กม. ใช้เวลา 1 เดือน 20 วัน เพื่อมากราบสรีระสังขารหลวงปู่สรวง จนเท้าแตกและพอง ไม่รับบริจาค วันที่ 26 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปากทางเข้าวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ …

Read More