ออ มสิ นเปิ ดให้ กู้ฉุ กเฉิน รอบ2 คนละ 5 หมื่นบาท

ออมสินเปิดให้กู้ฉุกเฉิน รอบ2 คนละ 5 หมื่นบาท วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทีมข่าวได้รับรายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวย าผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการ รวมถึงร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้วย โครงการสินเชื่อพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่ วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ภาพจาก …

Read More

ด ว ง กา ร เงิน พุ่ง แรง

4 ราศี เตรียมรับทรัพย์ ใหญ่ เงิ นทอ งไหลเข้าหา ราศีเมถุน เกณฑ์รายได้มีมาก แต่ก็มีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายมากเช่นกัน มีโชคลาภเข้ามาบ้างหอมปากหอมคอ มีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่าย ไม่ขัดสน ราศีกรกฎ ๑วงดีมาก รายได้จะเข้ามาเรื่อย โชคดีในเ รื่ อ งเงิน เ รื่ อ งทอง เป็นราศีที่น่าอิ จ ฉ …

Read More

ก้อง ห้ว ยไร่ ล งพื้ นที่ช่ ว ยชาวบ้าน

โอนส ด ครอบครัวละห มื่ น ก้อง ห้วยไร่ ลงพื้นที่ช่ ว ยชาวบ้าน จากอิทธิพล ของพายุ ”ซินลากู” ได้ถล่มไทย ไปอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ในจังหวัดเลย ฝนตกลงมา อย่างหนักหน่วงทั้งคืน ทำให้เกิ ดน้ำป่าไหลหลาก จากภูเขาลงลำห้วย เข้าท่วมบ้านเรือ ประชาชน ครึ่งหลัง จนชาวบ้าน ต้องช่วยกันขนทรัพย์สิน ขึ้นที่สูง ต้องไปอาศัย …

Read More

เ ตรี ย ม ร ว ย

4 วันเกิ ดนี้ รับโช ค ก้อนให ญ่ ทำ อะไ รก็ຣวຢ คนเกิ ดวันศุกร์ ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ตามก็ได้เงิ นทอ งไปหมดถึงแม้ว่าง า นที่ทำนั้น จะเหนื่อຍมากเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาของคุณนั้นก็ ไม่จบลงคุณยังต้องคอยแก้ปัญหาอยู่เรื่อย เหมือนกับบททดสอบชีวิตของคุณเ ล ยก็ว่าได้ มีแนวโน้มด้วยว่าคุณกำลัง ได้รับข่าวดีอย่างแน่นอน มีเกณฑ์ด้วยว่าคุณกำลังจะได้รับเงิ นก้อนโตด้วยค่ะ คนเกิ ดวันเส า …

Read More

ย้อนคำทำนา ย น้องสาวห ม อดู ET ที่เคยทักประเทศไทยไว้

ย้อนคำทำนา ย น้องสาวหมอดู ET ที่เคยทักประเทศไทยไว้ ถือได้ว่าเป็นอีกสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างมากในตอนนี้ หลังจากที่กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตื อน พา ยุโซนร้อน SINLAKU ซึ่งเป็นพ ายุระดับ 3 ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวตังเกี๋ย และอิทธิพลของพ ายุ ส่งผลให้เกิ ดฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่ของไทย มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง …

Read More

คนจริงไม่พูดเยอะ เสี่ยโป้ หอ บเงิ นส ด 3 ล้าน ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดเลย

คนจริงไม่พูดเยอะ เสี่ยโป้ หอบเงินสด 3 ล้าน ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดเลย จากกรณีที่ จังหวัดเลยได้เกิ ดฝนตกหนักตลอดคืนทั้ง 14 อำเภอ ทำให้ในหลายอำเภอได้เกิ ดน้ำป่าไหลเข้าท้วมบ้านเรือนประชาชน เกิ ดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายห มู ่บ้าน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านประชาชน เบื้องต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า 50 เรือน …

Read More

เตรียมโอนแ ล้ ว 15,000 กลุ่ มต่ อไป นี้เช็ กเ ล ย

เตรียมโอนแล้ว 15,000 กลุ่มต่อไปนี้เช็กเลย วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเผยข่าวดี สำหรับ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย และ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน แล้วทำให้ไม่ได้รับการชดเชยรายได้ เนื่องจาก ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม เตรียมที่จะโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท …

Read More

พ ร้ อ มจ่ าย 15,000 บ า ท เยี ย วย าเพิ่ มเ ติ ม เราไม่ทิ้ งกั น

เช็คสิทธิ์ที่นี่ คลังยืนยันพร้อมจ่าย 15,000 บ า ท เยียวย าเพิ่มเติม เราไม่ทิ้งกัน กรณีเงินเยียวย า ผู้ที่เดือดร้อน ตกงาน ได้รับผลกระทบจากโค วิด 19 ที่กำลังแพร่ระ บาดไปทั่วโลกนั้น โดยล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 เราไม่ทิ้งกัน สำนักงานประกันสังคม ออกมาเปิดเผยถึง กรณีการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย …

Read More

พ า ยุ ซิ น ล ากู อ ยู่ ไท ย ต่ อจ น ถึ ง 4 ส.ค. นี้

พายุซินลากู อยู่ไทยต่อจนถึง 4 ส.ค. นี้ เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน ซินลากู) มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.ปัว จ.น่าน ประเทศไทย หรือที่ละติจูด 19.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง …

Read More

6 ร า ศี เ ต รี ยม ตัว ชี วิ ตจะสบ า ยขึ้น โชคลาภวิ่งหา

6 ราศี เตรียมตัว ชีวิตจะสบายขึ้น โชคลาภวิ่งหา ร าศีกรกฎจะที่แป รปร ว นไม่น้อ ยเลยมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่ แต่ว่างานใหม่นั้นก็เป็นงานที่ดีขึ้นแ บ บสุด อ ย า กจะทำงานอะไรให้ลงมือทำได้ เลยด ว งของคุณกำลังอ ยู่ในช่วงขาขึ้น หากจะต้องเจอ กับปั ญ ห าใหญ่ไหนก็จะสยบ มันลงได้ทุกครั้ง พอตั้งใจทำอะไรสักอ ย่ …

Read More