สรร พคุณช่ว ยพัฒนาสมอง ต้านควา มจำไม่ดี ผักพื้นบ้าน น่าเก็บเอาไว้

1. ใบย่านาง จัดไ ด้ว่าเป็นพืชประจำภา คเหนือและอีสาน ซึ่งทางภาคเหนื อน่าจะเรียกว่า จ้อยนาง ครัวทางภาค อีสานนิยมใช้ใบย่านางผส มกับข้าวเบือ ก็คือข้าวส ารที่ทำละเอียด ใช้ผสมกับ น้ำแกงเพื่อให้ได้แกงที่ข้น ยิ่งใส่ในอาหารมา กเท่าไหร่ยิ่งอร่อย กินบ่อยจะช่วยในเ รื่ อ งของการขับสิ่งที่ผิด ปกติออกจากร่ า งกาย 2. ผักแพว ทางภาคอีส านมักจะเรียกว่าผั กแพ้ว ผักพริกม้า …

Read More

วิ ธีก า รข อไฟเกษตร ลงม าใช้ในพื้ นที่ สว นไร่นา

วิ ธีก า รข อไฟเกษตร ลงม าใช้ในพื้ นที่ สว นไร่นา หลายคนอาจสงสัยว่า ไฟเกษตร คืออะไร แตกต่างจากไฟฟ้า ในบ้านเรือนทั่วไปหรือไม่ โดยความหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความหมายว่า ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้า มาใช้ภายในสวน ของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอ ดไฟต่าง เป็นต้น 9 หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับใช้ใน …

Read More

ส ว ด ม น ต์ ตอนเช้า ใช้เว ล าแค่ 5 นา ที ดีเ สริ มสิริม งค ล ชีวิ ตปร ะส บควา มสำเร็ จ

ส ว ด ม น ต์ ตอนเช้า ใช้เว ล าแค่ 5 นา ที ดีเ สริ มสิริม งค ล ชีวิ ตปร ะส บควา มสำเร็ จ การ ส ว ด มนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ …

Read More

เงิ น ล้ าน วิ่งเข้าหาคน 4 วันเ กิ ดนี้ เตรียมตัว ถู ก สลาก ร า ง วั ล ใหญ่

4 วันเกิດที่มีโอ กาสถูกสลากร า ง วัลครั้งยิ่งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บุคคลเหล่านั้นจะต้องมีลั กษณะนิ สั ยดัง ก ล่ าว มีบุคลิกภาพแห่งบุญบารมี ไปดูกันว่าหากคุณเ ป็ นคนที่มีลั กษณะเช่นนี้ เรียกได้ว่าเ ป็ นคนที่มีบุญ และมีโอ กาสถูกสลากร า ง วัลสูง วันศุกร์ สำหรับใครที่เกิດในวันศุกร์ บอ …

Read More

คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรอ่ า นแนะนำให้ทานตามสูตรนี้ทุกวัน มีประโยชน์มาก

สูตรเครื่องดื่มกระชายเหลือง ดื่มเเล้วดีต่อสุขภาพมากช่วยบำรุง ซ่อมแซม ปรับสมดุลย์ และอื่น อีกมากมายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เริ่มอายุมากขึ้นส่วนต่าง ของร่ า งกายเริ่มสึกหรอ เมื่ออายุมากขึ้นร่ า งกายก็ย่อมถดถอยเป็นธรรมดา โดยเฉพาะก ร ะ ดู ก ซึ่งก็ค่อยเสื่оมลงตามอายุที่มากขึ้น สังเกตได้ง่ายเวลาเคลื่อนไหวจะมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ บางครั้งก็ปວด ขัด ตรงข้อต่อ เคลื่อนไหวไม่คล่อง ขึ้นลงบันไดลำบาก นัก คุ ก เข่า นั่งยอง ก็ย …

Read More

กรา ฟชี วิตพุ่ งสุ ดในรอ บ 10 ปี จะมีค นนำโช คนำลา ภมาให้ ทำอะไรก็รว ย จะลืมต าอ้าปา กกั บเข าไ ด้ก็ครา วนี้หล ะ

กรา ฟชี วิตพุ่ งสุ ดในรอ บ 10 ปี จะมีค นนำโช คนำลา ภมาให้ ทำอะไรก็รว ย จะลืมต าอ้าปา กกั บเข าไ ด้ก็ครา วนี้หล ะ คนที่เกิด 4 วันต่อไปนี้ ในช่วงปลายนี้บอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆ ของชีวิตคุณ ด ว ง …

Read More

”พระนารายณ์ทรงครุฑ” พกติดตัวไว้ ช่วยป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง

ปฐมบทแห่งตำนาน องค์พญาครุฑ เทพชั้นสูงผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากที่สุด เหนือบรรดาเทพทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุด ไม่เคยรบแพ้ใคร ไม่เจ็บป่วย ไม่มีวันตาย ทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำไปด้วยสติปัญญา แม้แต่ พระนารายณ์ ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยตกลงว่า พระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใด องค์พญาครุฑจะอยู่สูงกว่า และเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ไหน พญาครุฑจะเป็นพาหนะให้ หรือที่เรียกกันว่า “พระนารายณ์ทรงครุฑ” เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นของที่ใครหลายคนมีพกติดตัวไว้เสมอ ช่วยป้องกันสิงสาราสัตว์ ป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง ช่วยดึงดูดโชคลาภ อำนาจพญาครุฑ สิทธิอำนาจพญาครุฑ สัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถล้มได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว …

Read More

ฟ้ ามีต า เผ ย 5 ราศี ดว งชะต าแร ง ถือว่าป ระส บความสําเร็ จสุดๆ หยิ บจั บอะไรก็เป็นเงิ นเป็ นท องไปหม ด จะเป็ นเศ ร ษฐี ปลา ยปี รว ยเปรี้ ย ง เงิ นทอ งล้ นมื อ

ฟ้ ามีต า เผ ย 5 ราศี ดว งชะต าแร ง ถือว่าป ระส บความสําเร็ จสุดๆ หยิ บจั บอะไรก็เป็นเงิ นเป็ นท องไปหม ด จะเป็ นเศ ร ษฐี ปลา ยปี รว ยเปรี้ …

Read More

เตรียมรับ โ ช ค ใหญ่ก่อนสิ้นปี 63 กับ 4 วัน เ กิ ด นี้ พ้น เ ค ร า ะ ห์ จะรว ย จ น คน อิ จฉา เฮงเกินผู้เกินคน

เตรียมรับ โ ช ค ใหญ่ก่อนสิ้นปี 63 กับ4วัน เ กิ ด นี้ พ้น เ ค ร า ะ ห์ จะรว ย จ น คน อิ จฉา เฮงเกินผู้เกินคน รู้สึกไหมว่าเคยทำอะไรติ ดขัด เริ่ ม …

Read More

5 เดือนเกิດ หนูต กถั งข้า วสา รมีเงิ นทอ งล้ นมื อ ไ ด้บ้า น ได้ร ถ จนคนอื่ นอยา กมีแบ บเราบ้า ง

5 เดือนเกิດ หนูต กถั งข้า วสา รมีเงิ นทอ งล้ นมื อ ไ ด้บ้า น ได้ร ถ จนคนอื่ นอยา กมีแบ บเราบ้า ง เป็นด้านโหราศาสตร์อันเป็นวิชาแขนงหนึ่งซึ่งอยู่คู่ประเทศเรามาช้านานผู้อ่ า นควรใช้วิจารณญาณเมื่อไม่นานมาหมอดูได้ออกมาทำนายทายทักถึงคนเกิດแต่ละเดือนและมีห้าเดือนเกิດต่อไปนีที่กำลังมีบุญใหญ่หล่นทับมีเกณฑ์ได้รับโชคชุดใหญ่ຣวຢจนคนรักนะคะเงินเข้ากระเป๋ารัวจะมีเดือนไหนบ้างนั้นมีเดือนเกิດของเราไหมตามไปดูกันได้จ้าา คนเกิດเดือนพฤศจิกายน ท่านใดที่เกิດเดือนพฤศจิกายน๑วงด้านการเงินโดดเด่นสุดมีเงินทองไหลเข้ากระเป๋าแบบง่ายหยิบจับทำอะไรก็ຣวຢสมหวังสมปรารถนาในทุกเ รื่ อ งแถมในเดือนยังมี๑วงด้านการ เ …

Read More