4 ราศีชีวิตขาขึ้น หลุดพ้นความลำบ าก โช คลาภกำลังเข้ามา

4 ราศีชีวิตขาขึ้น หลุดพ้นความลำบ าก โช คลาภกำลังเข้ามา จะมีโอกาสเข้ามาจากหลาย ทาง หรือคุณอาจได้อะไรมาแบบไม่ทันตั้งตัว การงาน งานของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความไว้วางใจ ได้รับหน้าที่ใหม่ หรือตำแหน่งใหม่เข้ามา จะได้ผลงานหรือโบนัสมากขึ้น ท่านที่เ กิดในราศีมีน จะได้โ ชคลาภหรือได้เงิ นมาแบบง่ายฟลุ๊คกิจการธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรือง ได้รับผลกำไรที่ดี มีช่องทางของผลประโยชน์ร ายได้ที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมหากมีปั ญหาทางด้านการเงิ นคุณ จะมีทางออกที่ดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยี ยวย า การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ปั …

Read More

ห ล ว งต าชื่ น เดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้ าไปก ร าบ หลวงปู่สร วง วัดไ พรพัฒนา

หลวงตาชื่น เดินธุดงค์เท้าเปล่ากว่า 1,500 กม.เข้าไปกราบ หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี ซึ่งเดินธุดงค์เท้าเปล่าออกจากที่พักสงฆ์เสาเล้าใหญ่ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงหลังออกพรรษาโดยสะพายย่ามและบาตร …

Read More

6ร าศี นี้ ก าร เงิ นปั ง มีโ อ ก าส ได้ซื้ อ บ้ านได้บ้ านหลั ง ใ ห ญ่ ร ถคั นใ ห ม่

6ร าศีนี้ การเงิ นปั งมีโอก าส ได้ซื้อบ้ านได้บ้ านหลังใ หญ่ รถคั นใ หม่ ท่านที่เกิ ดร าศีเมษ ผู้ที่เกิ ดในราศีนี้ เป็นผู้มีบุ ญญาธิก ารสูง มีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสได้ขยับขย ายหน้าที่การงาน บวกกับเป็นร าศีที่มีด วงเ รื่ อ งเครดิตสินเชื่ …

Read More

คนเ กิด 4ร าศีนี้ รว ยส่งท้ ายปี บุญหนุ นนำ รับทรั พย์ ชี วิตดีเ ฮง

คนเ กิด 4ร าศีนี้ รว ยส่งท้ ายปี บุญหนุ นนำ รับทรั พย์ ชี วิตดีเ ฮง วันพฤหัส บดี การงานก้าวหน้าไปเรื่อ ย ทำให้มีเงิ นใช้เยอะขึ้นทรั พย์สินเยอะขึ้นร่ำร วยชีวิ ตดีมีความสุขหากเจอคน ข า ยล็ อตเตอรี่มาเร่ข า ยใกล้ห้างสร รพสินค้ …

Read More

ร า ศี มีเ ก ณฑ์จั บเงิ นแ ส นเ งินล้ าน ทำอะไรก็ดีไปห มด

ร าศีมีเก ณฑ์จับเงิ นแส นเ งินล้ าน ทำอะไรก็ดีไปห มด ท่านที่เกิ ด ราศีพิจิก ผู้ที่เกิ ดในราศีนี้นั้น ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ด วงมีเกณฑ์ผัน ผวนเป ลี่ยนแป ลงขึ้นขึ้นแล้วลง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จบ้ างไม่ประสบความสำเร็จบ้ าง แต่ไม่ต้องห่วงด วงของคุณกำลังจะมาอยู่ในเส้นที่ชะตาฟ้าลิขิต คงเส้นคงวาจะเน้นหนัก ในเ รื่ อ …

Read More

4 วันเกิ ด รับทรั พ ย์ก้อนโต ดว งคนจะหม ด หนี้สิน ปลา ยปีนี้

4 วันเกิ ด รับทรั พ ย์ก้อนโต ดว งคนจะหม ด หนี้สิน ปลา ยปีนี้ วันจันทร์ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด ว งชะตาโดนเคราะห์ซ้ำกร รมซัดมาหนักหนาจนแทบท้อ แต่จะว่าไปด ว งชะตานี้ จะแปลกไม่เหมือนชาวบ้ านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กมักจะ ลำบ าก ใช้ชีวิ ตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จะสบ ายทีสักพักแป๊ปก็กลับไปลำบ ากอีก โดนชะตาโดนกลั่นแกล้ง …

Read More

คนเกิ ด 4 ร าศี ร ว ยส่งท้ายปี บุญหนุนนำ รับทรั พย์ ชีวิตดีเฮง

คนเกิ ด 4 ร าศี ร ว ยส่งท้ายปี บุญหนุนนำ รับทรั พย์ ชีวิตดีเฮง ร าศีธนู ก่อนสิ้ นปีการเงิ นของคุณ มีความโดดเด่นเป็นอย่ างมาก การเงิ นค่อนข้างไหลเวียนได้สะพัดดีมาก มีโอ กาสเป็นอย่ างมากที่จะได้โ ชคลาภแบบที่ไม่นึกฝันเอาไว้ ในช่วงนี้หยิบจับอะไร ก็ดูเหมือนจะได้เงิ นได้ทองไปซะหมด โอ กาสใดที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ควร …

Read More

5 ปีนักษัตรต่อไปนี้ วาสนาดี ต่อไปนี้จะรว ยมาก

5 ปีนักษัตรต่อไปนี้ วาสนาดี ต่อไปนี้จะรว ยมาก ดูด วงปีชวด โช คลาภอาจจะมีให้เห็นอยู่บ้ างในช่วงต้นปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นโบนัส เงิ นปันผลต่าง แต่ได้มาก็หมดไปเร็วเช่นกัน ต้องไปจ่ายชำระห นี้ที่ติดค้ างเอาไว้ รวมถึงอาจเสียไปกับการบำรุงรั กษ าที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดูด วงปีฉลู ด้วยความขยันในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่ างดีในปีนี้ ทั้งด้านการปรับเ งินเดือนและโบนัส จะมีการใช้เงิ นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อความมั่นคงในอนาคตมากขึ้น ดู๑วงปีขาล …

Read More

วันเกิ ดชะต ารุ่ ง ไม่มีร่ วง โช คชุดให ญ่ปี 63 ไม่ห นีไปไ หน

วันเกิ ดชะต ารุ่ ง ไม่มีร่ วง โช คชุดให ญ่ปี 63 ไม่ห นีไปไ หน คนเกิ ดวันพุธ ท่านเกิ ดมากับด วงขยัน แล้วร ว ยต่างจากคนเ กิ ดวันอื่น ที่ขยันเป็นสิบปียังร ว ย ย าก แต่คนเกิ ดวันพุธ …

Read More

4ร าศี ได้โช คครั้งใ หญ่ มีค นให้โช คร วยวันร วยคืน

4ร าศี ได้โช คครั้งใ หญ่ มีค นให้โช คร วยวันร วยคืน คนเ กิด พฤษภ ชาวราศีพฤษภเป็นพวกคิดเงิ นก็จะได้เงิ น คิดทองก็จะได้ทอง การเงิ นดีมีการใช้จ่าย แต่ก็มีร ายรับเข้ามาอยู่ตลอดหลายช่องทาง เป็นชาวรา ศีที่การเงิ นไม่เคยข าดเลยทีเดียว หากจะพูดถึงในเ รื่ อ งของโ ชค …

Read More