รอ งโฆษกรั ฐบ าล เผ ยเปิดลง บัตรคนจน ต้นปีหน้า ลุ้ นเพิ่ มสวัสดิก าร

รอ งโฆษกรั ฐบ าล เผ ยเปิดลง บัตรคนจน ต้นปีหน้า ลุ้ นเพิ่ มสวัสดิก าร

รองโฆษกรั ฐบ าล” คอนเฟิร์ม เปิด ลงทะเบี ยน “บัตรคนจน” ต้นปีหน้า 2564 ลุ้นรัฐบ าลเปย์สวัสดิการเพิ่ ม

วานนี้ (26 พ.ย. 63) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบ าล

ว่า กระทรวงการค ลังจะเปิดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2564

โดยขณะนี้รัฐบ าลกำลังพิจารณาเงื่ อนไ ขเกี่ยวกับร ายได้ของผู้ลงทะเบี ยน

สำหรับสวัสดิการต่าง ที่ได้รับในการ ลงทะเบี ยน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่นี้ ยังคงเหมือนเดิม

ส่วนจะมีสวัสดิการเพิ่ มเติมขึ้นอีกหรือไม่นั้น รัฐบ าลกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร ายละเอี ยด

โดยมีมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจรอเข้าที่ประชุมคณะก ร ร มการบริหารสถานการณ์เศร ษฐ

กิจจากผลกระทบจากการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไ ว รั สโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี เป็นประธานในเร็ว นี้

ต้นปีหน้า ก.คลังจะเปิด ลงทะเบี ยน # บัตรคนจน #รอบใหม่

กำลังพิจ ารณาเงื่ อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรา ยได้

สวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมื อนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารา ยละเอียด

มีมาตรการประตุ้นเศร ษฐกิจ รอจะเข้า ศบศ. เร็ว นี้”

ข้อมูลthebangkokinsight