เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ ว น ล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่ อเ ดื อน

เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ วนล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่อเดื อน

เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ วนล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่อเดื อน ขย ายเวล าส่วนลดค่ าไฟฟ้าออกไปอีก 1 ปี

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำ 100 บ าท

ได้ทำการขย ายให้ความช่วยเหลื อผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรัฐ(บั ตรคนจน)มูลค่ าสูงสุด 230 บ าท/เดื อน

ออกไปอีก 1 ปี เริ่ม ตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 โดยผู้ที่จะได้รับ

ส่วนลดนี้จำเป็นต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิ์ส่วนลด

เป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี 22 กันย ายน เห็นชอบการขย ายเวล ามาตรการบร รเทาภาระ

ค่ าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่ วยต่อเดื อน หรือ 230 บ าท/เดือน/ครัวเรื อน สำหรับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

สมั ครส่วนลดค่ าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้านครห ลวงไทย

สำนักงานบริก ารของการไฟฟ้ านครหล วงกรุงเพ ทฯ, สมุทรปร าการ และน นทบุรี

แอ ปพลิเ คชั่น MEA Smart Life

เว็บไซ ต์การไฟฟ้ านครห ลวง www.mea.or.th

สอบถามโทร 1130

ลงทะเบี ยนขอส่วนลดค่ าไฟฟ้า นครหล วง

ลงทะเบี ยนขอส่วนลดค่ าไฟฟ้า นครห ลวง

สมั ครส่วนลดค่ าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิ ภาค

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค

สำนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าคทุกแห่ง

PEA Shop หรือ รถให้บริก ารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค

ตัวแทนเก็บเ งิ นค่ าไฟฟ้า

แอ ปพลิเ คชั่น PEA Smart plus

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค www.pea.co.th/

สอบถามโทร 1129

เงื่ อนไขของผู้ที่ได้รับสิ ทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้า

เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจน

ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิกับการไฟฟ้านค รหลวง หรือ การไ ฟฟ้าส่วนภู มิภาค

มียอดค่ าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรื อน(เช่น เดือน มิ.ย.ชำระค่ าไฟฟ้า 200 บ าท

ท่านจะได้รับเงิ นคืน 18 ก.ค. 200 บ าท/แต่หากเดือนไหนท่านมีค่ าไฟฟ้าเกิน 230 บ าท

เดือนนั้นท่านจะไม่ได้รับสิ ทธินี้)ต้องชำระค่ าไฟฟ้าปกติก่อน และจะได้รับเงิ นคื นเข้าบั ตรสวั สดิการ

ในวันที่ 18 ในอบเดือนถัดไป(เช่น เดือนมิ.ย.ท่านต้องชำระเ งินค่ าไฟฟ้าไปก่อน

เงิ นจะคืนเข้าบั ตรสวั สดิการให้ท่าน วันที่ 18 ก.ค.)

ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมิเ ตอร์ไฟฟ้า

สอบถามเพิ่มเติม:Line:@meathailand:โทร 1130 ตลอด 24 ชั่ วโมง

ข้อมูลphurlenlen.