บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแ ห น่ง

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแหน่ง

เงิ นเดือนระดับ

-ปวสเริ่มต้นที่ 12,000 บ าท

-ระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 บ าท

ทั้งนี้ตำแหน่งข้างต้น บริษัท ปตท จำกัด มหาชน จ้างผ่านบริษัท Business Services Alliance Co.,Ltd.

จำกัด (BSA) ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม ปตท

สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ จังหวัด กรุงเทพฯ / ระยอง / ชลบุรี / ฉะเชิงเทราและ อื่นทั่วประเทศ

1.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

ชาย ปริญญาตรี

สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทย าการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ: วิศวกร รมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา)

คุณสมบัติ :

1) มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี เช่น MS Office, Power BI, Database และสนใจในเทคโนโลยีใหม่

2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.สวนสมุนไพร จ.ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

– ป.ตรี นิเทศศิลป์

-ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขา Graphic Design / Computer Graphic

4.สวนสมุนไพร จ.ระยอง ไม่ระบุเพ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

– สาขาภาควิชาพืชสวน / สาขาช่างไฟฟ้า

– วิศวกร รม

5.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

– ป.ตรี วิศวกร รม สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องมือวัด/อุตสาหการ(มีทักษะ ภาษาอังกฤษอ่ า นแปลได้และมีความสามารถในการสรุปจับใจความและ

ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

คณะอักษรศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ สามารถ ฟัง, อ่ า น, อังกฤษ ระดับที่ดีมาก

7.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี

สาขาที่จบ Machanical Engineer,

Machatronics Engineer,

Instrument Engineer,

Industrail Engineering, or relevant fields

8.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร มศาสตร์สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ

9.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร รมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

10.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร รม คอมพิวเตอร์

11.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร รมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง

12.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร รมศาสตร์สาขาควบคุม

13.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร รมศาสตร์สาขาโยธา

14.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร ร มศาสตร์สาขาไฟฟ้า

15.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเ พ ศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

วิศวกร ร มศาสตร์สาขาเครื่องมือวัด หรือ ระบบควบคุม

16.ระยอง (เดินทางในพื้นที่) ชาย ปริญญาตรี

สาขาที่จบ – วิศวกร ร มศาสตร์

สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อินสทรูเม้นท์

คุณสมบัติ – สามารถใช้งาน MS Project, Word, Excel, PowerPoint

ผู้ที่หางาน สนใจสมัครงาน ติดต่อได้ที่

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) กลุ่ม ปตท.

สามารถมาสมั ครได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิต BSA ในปั้ม ปตท.ก่อนถึงโรงแยกก๊าซ คอสะพานห้วยโป่ง

สำนักงาน ย่อยระยอง 555/1 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมั ครงานมาให้ครบถ้วน

ติดต่อได้ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.

สอบถามได้ทาง 038-017911 089-7272705 ทร าย

แผนที่ ออฟฟิต BSA ในปั้ม ปตท

ข้อมูลhttp://postnet.club/