ชัดแล้ว วันเงิ นเข้าบั ต รค นจ น 500 บ าท เ ดื อ น พฤศจิกายน 2563

ชัดแล้ว วันเงิ นเข้าบัตรคนจน 500 บ าท เดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station

รา ยงานว่า นางสาววิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อีก 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรา ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน
  2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 500 บ าท จะได้เงิ นวันที่ 8 ตุลาคม

ส่วนอีก 2 งวด จะได้รับเ งินวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ตามลำดับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station