ขย ายเวลาพั ก ชำ ระห นี้ต่ อถึ งสิ้ น เดื อ น ม.ค. 64

ขย ายเวลาพักชำระห นี้ต่อถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64 ช่วยลู กห นี้ผลกระทบโควิด – 19 ธอส.

หลังจากที่ทางธนาค ารอาค ารสงเคร าะห์ (ธอส.) ได้พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย, พักชำระเงิ นต้น หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แต่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

ความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมคณะกร ร มการธนาค ารเมื่อวันที่ 23 กันย ายน 2563 ได้มีมติขย ายระยะเวลาความช่วยเหลือลู กค้ า

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลู กค้ าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าด ของไ ว รั สโคโรนา 2019 (COVID-19)

และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ระยะที่ 2 เฉพาะลู กค้ าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับ ความช่วยเหลือ และยังคงได้รับผลกระทบ

ซึ่งมีมาตรการที่ธนาค าร จะเปิดให้ลู กค้ าเลือกแจ้งความประสงค์เพื่อขย ายระยะเวลาความช่วยเหลือ

จากเดิมที่จะสิ้นสุดการช่วยเหลือในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

จะขย ายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวน 3 มาตรการ ประกอบด้วย

– มาตรการที่ 1 พักชำระเงิ นต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ร ายเดือน

สำหรับลู กค้ าที่มีวงเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ล้านบ ท และเป็นผู้ที่ยังอยู่ระหว่างใช้

มาตรการช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดฯ มาตรการที่ 1 และ 2 รวมถึงโครงการ ธอส.

ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ มาตรการที่ 1, 3 และ 8

– มาตรการที่ 3 พักชำระเงิ นต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยร ายเดือน

โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้เหลือ 3.9% ต่อปี สำหรับลู กค้ า ที่มีสถานะบัญชีปกติ

และเป็นผู้ที่ยังอยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือ ลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดฯ มาตรการที่ 1 และ 2

– มาตรการที่ 8 พักชำระเ งินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับผู้ที่ยังอยู่

ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดฯ

มาตรการที่ 1 และ 2 รวมถึงโครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ มาตรการที่ 8

ทั้งนี้ลู กค้ าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือในมาตรการที่ธนาค ารกำหนด

สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลือกใช้มาตรการขย ายระยะเวลา

ความช่วยเหลือได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1-29 ตุลาคม 2563

พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบ

ทางร ายได้ จริงให้ธนาค ารพิจารณา อาทิ สลิปเงิ นเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย และ Statement เป็นต้น

ข้อมูลphurlenlen