รอรับได้เ ล ย พ รุ่ งนี้ 17 ก.ย. เบี้ยยังชีพ ‘ผู้สูงอายุ-คนพิการ’ เข้าบัญชี

รอรับได้เลย พรุ่งนี้ 17 ก.ย. เบี้ยยังชีพ ‘ผู้สูงอายุ-คนพิการ’ เข้าบัญชี

เตรียมรับเ งิ นกันได้แล้ว เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-คนพิการ กรมบัญชีการกำหนดจ่ายเ งิ น งวดเดือนกันย ายน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 17 กันย ายนนี้

จากกรณีที่รัฐบาล ได้เลื่อนการจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-คนพิการ จากเดิมกำหนดโอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 10 กันย ายน ที่ผ่านมา จนเกิ ดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลไม่มีเ งิ นแล้ว ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่า สาเหตุที่จ่ายเ งิ นล่าช้า เพราะเปลี่ยนระบบการจ่ายเ งิ น เป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment นั้น

วันนี้ (16 ก.ย.) เฟซบุ๊กเพจ ” ท้องถิ่นไทย” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โพสต์ข้อความว่า “กรมบัญชีกลางแจ้งความคืบหน้า พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ในวันที่ 17 กันย ายนนี้”

ก่อนหน้านี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง การจ่ายเบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยืนยันว่า ทั้งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ สำหรับจ่ายเบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

หลังจากได้มีการปรับปรุงตัวเลขจากเดิม ที่ตั้งเบิกจ่ายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 184,538 ราย จำนวนผู้พิการเพิ่มขึ้น 265,608 ราย ประกอบกับการพัฒนาการโอนตรง ด้วยระบบ E-Payment เพื่อเป็นการจ่ายเบี้ยสู่บัญชีธนาคาร ของคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยตรง ซึ่งมีสูงถึง 80% ส่วนที่เหลือ 20% ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำหน้าที่จ่ายเบี้ย เป็นเ งิ นสด

“ปัญหาที่เกิ ดขึ้น ไม่ได้เกิ ดขึ้นเพราะไม่มีงบประมาณ แต่เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนระบบ และวิธีการชำระเ งิ น รวมทั้งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น และเชื่อว่า หลังจากปี 2563 ที่เปลี่ยนระบบแล้ว เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิแล้ว ก็จะได้รับเ งิ นทันทีในเดือนถัดไป และจะไม่เกิ ดความล่าช้าอีก”

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า หลังจากการการปรับปรุงระบบ จากนี้ไป การชำระเ งิ นให้กับผู้มีสิทธิ จะมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปทันที โดยไม่ต้องรอการประกาศสิทธิ์เหมือนในอดีต

สำหรับงวดเดือนกันย ายนนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อนุมัติงบเหลือจ่าย เพื่อนำไปจ่ายเบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันที จำนวน 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยคนพิการ 700 ล้านบาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,700 ล้านบาท ที่มีการแบ่งจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ

‘เบี้ยผู้สูงอายุ’ เตรียมตัวลงทะเบียนรอบใหม่เดือน ต.ค. 63

เร็ว นี้ รัฐบาลจะเปิดให้ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไข ลงทะเบียนรับ

“เบี้ยผู้สูงอายุ” หรือเรียกง่าย ว่า “เ งิ นผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2564

ใครต้องลงทะเบียนรับ

“เ งิ นผู้สูงอายุ” ครั้งนี้

 • ผู้สูงอายุที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • กลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อน
 • ผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยประจำอยู่แล้ว แต่มีการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้าน
 • ผู้ที่ขณะนี้มีอายุ 59 ปี ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยเช่นกัน

“คุณสมบัติและ เงื่อนไข” ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้สูงอายุ

 • สัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 ผู้รับเ งิ นบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเ งิ นอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ผู้ที่ได้รับเ งิ นเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประจำ

 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  โดยเป็นผู้ที่เกิ ดก่อนวันที่ 2 กันย ายน 2504 ทั้งนี้ หากบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิ ด ให้ถือว่าเกิ ดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายทะเบียนบ้าน ต้องลงทะเบียนตามทะเบียนบ้านใหม่

ปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรับ เ งิ นผู้สูงอายุ รอบใหม่ได้ตั้งแต่เดือนหน้า ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไข สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาล, องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.), สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถไปติดต่อด้วยตนเอง หรือมีใบมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทนได้

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้านปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคาร

ได้รับ “เ งิ นผู้สูงอายุ” คนละเท่าไหร่

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อทป.) ที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำ จะได้รับการช่วยเหลือเ งิ นเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

ได้รับเ งิ นวันไหน

เมื่อผู้รับสิทธิ์ลงทะเบียนไว้ และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะเริ่มได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยเ งิ นจะโอนให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ทางภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการเช่นกัน