รั ฐ ช่ว ยเ หลื อค นจ น 3000 ทุ กค น

ยืนยันแล้ว รัฐช่วยเหลือคนจน 3000 ทุกคน

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวย าโ ค วิ ด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาทสำหรับในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวย าจากมาตรการใด ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด

ทั้งนี้คาดว่า ผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,164,222 คนโดยจะได้รับเงินเดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท และจะได้รับเงินตั้งแต่เดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป

โดยผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใด ทั้งสิ้น รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันที