5 วันเกิ ด หมดเคร า ะห์ พ้ นกร ร ม ชีวิ ตดี มี เงิ นใช้ อ ยู่ สบ าย

5 วันเกิ ด หมดเคร า ะห์ พ้นกร ร ม ชีวิตดี มีเงิ นใช้อ ยู่สบ าย

วั น ศุกร์

เจอ กับเ รื่ อ งวุ่นวาย ลำบ ากมานานกว่า 10 ปีแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วง

ข า ขึ้ น จะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะมาก มีคนคอ ยเข้ามาให้การสนับสนุนช่ว ย

เหลือ มีโอ กาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่ างชาติ ฐ านะดี

การเ งินก็จะดีต ามไปด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคนวันศุกร์ยังมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ได้จับเ น

ม ห าศ าลเลยด้วย ทำให้ครอบครัวสุขสบ าย ตั้งตัวได้อ ยู่อย่ างมีความสุข

วั น อังค าร

มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่ว ยเหลืีจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณ

และคนวันอังค ารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอ ยคุ้มครนงอ ยู่อีกด้วย มีเกณฑ์จะมีข่ าว

ดีเกี่ยวกับการเงิ น การงาน ให้คุณได้ชื่นใจ และยังมีเกณฑ์จะได้รับโช ค

ก้อนโตจากกา รเสี่ ย ง ดว ง อี ก ด้ ว ย น ะ

วั น พฤหัสบดี

s ะวั งเวลาทำอะไรอย่ าโดดเด่นเกินจนคน ห มั่ น ไ ส้ เพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะ

คน อิ จ ฉ า เยอะมาก คนที่ไม่ค่อ ยถูกชะต ากับคุณในที่ทำงานก็เยอะเสี ยด้วย

และชีวิตคุณตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไปจะเจอแต่เ รื่ อ งน่ายินดี

โดยเฉพาะหากได้เจอคนต่างชาติ ลู กครึ่ง ก็จะนำเอาความโช คดี

เ งินทองเข้ามาทำให้ชีวิตคุณก้ าวหน้ าไปยิ่งกว่าเดิม หาเวลาไปทำบุญ

ทำทานบ้ างก็จะช่ว ยให้ชีวิตมีบ ารมีหนุนนำมากขึ้นด้วยนะ

วั น อาทิตย์

พย าย ามอย่ าไว้ใ จใครง่ายเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่ว ย

ในการพิจารณาคนด้วยจะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิ สั ยที่แ ท้จริงของคนได้ หากรีบตั ดสิน

ใ จอะไรเร็วเกินไปคนที่จะเสี ยใ จ ผิ ดหวังก็จะเป็นคุณเอง

ปัญห าต่าง จะเข้ามาเพราะความใ จร้อนของคุณ

และพอผ่านมิถุนายน 2562 นี้ไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นมาก มีคนคอ ย

เข้ามาช่วยเหลือ การงานโดดเด่นมาก ส่วน ศัตรู ที่คิด ไ ม่ ดี

กับคุณก็เริ่มจะแ พ้ ภั ย ตั วเองไปทีละรา ย สุดท้ายก็ ห า ย ไ ป จากชีวิตคุณเอง

วั น เสาร์

ดูอาร มณ์ไม่ค่อ ยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อ ยถูกใ จ เอาเสี ยเลย

จนสุดท้ายก็เครี ย ดมาก ป ว ดหั ว แต่ว่าพอ มาถึงช่วงนี้แล้วชีวิตจะเจอแต่เ รื่ อ งดี

มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่ง เ งินเดือนขึ้น มีเงิ นทองไหลเข้ามามากมาย

แล้วก็ยังมีโช คด้านการ เ สี่ ย ง กับล็ อตเตอร์รี่อีกด้วยนะ

ข้อมูลdeejunglife