มหาดไทย รับสมั ครงาน 30,058 อัตรา

มหาดไทย รับสมั ครงาน 30,058 อัตรา เงิ นเดือนดี ทำงานในภูมิลำเนาตนเอง

1 สิงหาคม 2020 11 Less than a minute
กระทรวงมห าดไทยรับสมั ครงาน 30,058 อัตรา ในตำแหน่งอาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่น

และเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เงิ นเดือนดี ทำงานในภูมิลำเนาตนเอง

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงมห าดไทย

รับสมัครงานอาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา ดังนี้

  1. อาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ค่ าตอบแทน 5,000 บ าท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)

– รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

– สถานที่รับสมัคร เทศบ าล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

คุณสมบัติ

1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.

3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่ าตอบแทนประจำ

เงื่อนไข

อาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่ วโมง

ลักษณะงาน

1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่ า งกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

เพื่อลดปั ญหาด้านสาธารณสุข เศร ษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต

2) ปฏิบัติตามแผนการดูแลร ายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่ วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน

สอบถามรา ยละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก ท้องถิ่นไทย

  1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง

– ค่ าตอบแทน 15,000 บ าท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

– รับสมัครภายในเดือนกันย ายน 2563

– สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

คุณสมบัติ

1) มีสัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

4) มีชื่อในทะเบี ยนบ้ านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

ลักษณะงาน

เก็บข้อมูล (แบบรา ยเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

สอบถามรา ยละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

หรือแฟนเพเจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง