ประกันสั งค มเ ฮ คลั งช่ว ยค นละ 15,000 ใครได้บ้าง เช็ก

ประกันสังคมเฮ คลังช่วยคนละ 15,000 ใครได้บ้าง เช็ก

สำนักงานประกันสังคม หรือ ประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกหรือ ผู้ประกันตน ในกองทุน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติต่าง

ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
  • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่ วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
  1. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
  • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
  1. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน
  • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • ขย ายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือนงวดค่าจ้างเดือนมี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63

และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

  • คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท ผู้ประกันตน 8.6 หมื่นราย

ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเ รื่ อ ง ขอรับเงินงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5พันบาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

โดยรมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กล่าวโดยสรุปคือ ณ เวลานี้ มีกลุ่ม ผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนกว่า 8.6 หมื่นคนจะได้รับเงิน 5,000บาทรวม 3 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบเกิน 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับเงินเยียวย าจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ไปแล้วนั่นเอง.