รัฐบาลไทย ปล่ อยเงิ นกู้พ ม่า 1,400 ล้านบาท ใจป้ำ ให้ปลอดหนี้ 10 ปี

รัฐบาลไทย ปล่อยเงินกู้พม่า 1,400 ล้านบาท ใจป้ำ ให้ปลอดหนี้ 10 ปี


รัฐบาลไทย อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้เมียนมา 1,400 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง เพื่อสัมพันธภาพที่ดี ให้ 10 ปีแรกปลอดหนี้ พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไขสำคัญ ดูรายละเอียดเลย

รัฐบาลไทยปล่อยเงินกู้ให้พม่า 1,400 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง โดยให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) วงเงิน 1,458.248 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งของเมียนมา

โดยใช้แหล่งเงินจาก 2 ส่วน ได้แก่

  1. เงินงบประมาณ วงเงิน 729.124 ล้านบาท โดยขอจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี รวม 3 ปี ตั้งแต่งบประมาณปี 2564 – 2566
  2. เงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ วงเงิน 729.124 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี ด้วยวิธีการประมูลเพื่อหาผู้เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รัฐบาลไทยปล่อยเงินกู้ให้พม่า 1,400 ล้านบาท
สำหรับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้…

  1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  2. อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี)
  3. ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา
  4. ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
  5. กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับสัญญากู้เงินเป็นกฎหมายไทย

รัฐบาลไทยปล่อยเงินกู้ให้พม่า 1,400 ล้านบาท
การให้ความช่วยเหลือเมียนมาในครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการสนับสนุนการผลิต การค้า และบริการของผู้ประกอบการไทย รวมถึงการจ้างงานในประเทศไทย มากไปกว่านั้น ยังดึงดูดนักลงทุนชาวไทยให้เข้าไปลงทุนในเมียนมามากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขเงินกู้ที่ได้กำหนดให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง จากประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา รวมทั้งให้ใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรควบคุมงานจากประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วย

โดยปัจจุบัน เมียนมา เป็นประเทศที่มีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปลงทุนอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และจีน โดยมีมูลค่าการลงทุน ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 11,341.918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของมูลค่ารวมของการลงทุนทางตรงในเมียนมา

รัฐบาลไทยปล่อยเงินกู้ให้พม่า 1,400 ล้านบาท
ภาพจาก Matt Venker / Shutterstock.com
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า, แนวหน้า