ผู้ที่เกิ ด 4 วันนี้ความรว ยจะมาถึง ดว งดีสุด

ผู้ที่เกิ ด 4 วันนี้ความรว ยจะมาถึง ดว งดีสุด

อันดับที่ 4 ท่านเกิ ดวันจันทร์

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และดว งชะต ายังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กร าบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง

อันดับที่ 3 ท่านเกิ ดวันพฤหัส

ขอs ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่งในเ รื่ อ งต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม

จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ

s ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก

มีคนจ้องอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

อันดับที่ 2 ท่านเกิ ดวันศุกร์

พ้นเคร าะห์เสียทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรี ยมรับกับมิติใหม่

ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เป็นอย่ างมาก

อันดับที่ 1 ท่านเกิ ดวันอาทิตย์

ทำอะไรอย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ าบุ่มบ่ ามหรือรีบร้อน

ขอเต ือนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก เพร าะอาจทำให้คุณผิดหวัง

หรือเสียใจได้ เพร าะความใจร้อนอาจ จะเกิ ดปั ญหาตามมาได้

ข้อมูลlekdedonline