เงิ นสงเคร าะห์บุตร ปรับเพิ่มแล้ววันนี้

เงิ นสงเคร าะห์บุตร ปรับเพิ่มแล้ววันนี้

นับเป็นข่ าวดีของผู้ประกั นตนในระบบกองทุนประกั นสังค ม เนื่ องจากที่ผ่ านมาคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบ ร่ า งกฎกระทร วง เมื่อวันที่ 22 ธันวาค ม 2563 ที่ผ่ านมา เ รื่ อ งการเพิ่มสิท ธิประโยช น์

ของสำนักงานประกั นสังค ม ให้แก่ผู้ประกั นตนในระบบกองทุนประกั นสังค ม มาตร า 33 และมาตร า 39

เพื่อเป็นของขวัญปีใ หม่ 2564 หนึ่งในนั้นคือ การปรั บเพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

โดยน ายทศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เ ลvาธิการสำนักงานประกั นสังค ม

เปิ ดเผยถึงการปรั บเพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

ให้กับผู้ประกั นตนว่า 1 ในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ คือ

การป รับเพิ่ มเงิ นสงเคร าะห์บุต รให้กับบุ ตรของผู้ประกั นตน

ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึง 6 ปี ให้มีสิท ธิได้รับเงิ นเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บ าท

เป็นเดือนละ 800 บ าทต่อคน โดยจ่ ายคร าวละไม่เกิน 3 คน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อแบ่งเบ าภ าระค่ าใช้จ่ ายในการเลี้ ยงดูบุ ตรของผู้ประกั นตน

และภาคแร งงานให้สามา รถเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิ ด

ให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดี และเป็นกำลังสำคั ญในการร่วมกันพัฒนา

ประเทศช าติโดยจากประก าศกฎกระทร วงดังกล่ าวนั้น

โดยน ายทศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เ ลvาธิการสำนักงานประกั นสังค ม

เปิ ดเผยถึงการปรั บเพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

ให้กับผู้ประกั นตนว่า 1 ในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ

คือ การป รับเพิ่ มเงิ นสงเคร าะห์บุต รให้กับบุ ตรของผู้ประกั นตน

ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึง 6 ปี ให้มีสิท ธิได้รับเงิ นเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บ าท

เป็นเดือนละ 800 บ าทต่อคน โดยจ่ ายคร าวละไม่เกิน 3 คน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อแบ่งเบ าภ าระค่ าใช้จ่ ายในการเลี้ ยงดูบุ ตรของผู้ประกั นตน

และภาคแร งงานให้สามา รถเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิ ด

ให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดี และเป็นกำลังสำคั ญในการร่วมกันพัฒนาประเทศช าติโดยจากประก าศกฎกระทร วงดังกล่ าวนั้น