ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่

ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่

4 วันเกิ ด ที่ ดว งดี พญานาคจะให้โชค ได้แก่ คนที่เกิ ดวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

โดยคนที่เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์พ้นเคร าะห์ หลังจากที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเจอแต่อุปสรรค

หาทางออกไม่เจอ แต่หลังจากนี้ องค์ปู่พญานาค จะดลบันดาลให้เงิ นให้ทอง

เคร าะห์กร ร ม สิ่งเ ล วร้ าย จะผ่านพ้นไป การงานที่ดี เ งินทองจะเข้ามา

  1. คนเกิ ดวันพุธ

คนที่เกิ ดวันพุธ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา

มีศิลปะในการพูด เหมาะกับอาชีพค้ าขาย หรือทำธุรกิจต่ าง เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเยี่ยม

เฉลียวฉลาด แต่ขี้หลงขี้ลืม ปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ นอบน้อม

  1. คนเกิ ดวันศุกร์

คนเกิ ดวันศุกร์มักมีดว งชะต าดี ต กน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไหม้

มักจะลำบ ากได้ไม่นาน เพร าะกร ร มดี บุญเก่าหนุนนำ เป็นคนมีน้ำใจ

ขยันทำงาน ซื่อตรง อดออม แนะนำให้หมั่นทำบุญ ทำทาน

  1. คนเกิ ดวันเสาร์

คนเกิ ดวันนี้เป็นคนดว งแข็ง ต่อให้มีอุปสรรค ก็สามารถผ่านพ้นไปได้

มีลักษณะของความเป็นผู้นำ หนักแน่น มีศักดิ์ศรี ไม่เอาเปรียบใคร

และตรงไปตรงมา อาชีพคือรับร าชการ ข้อเสียคือ เป็นคนพูดก่อนแล้วคิดทีหลัง

  1. คนเกิ ดวันอาทิตย์

คนเกิ ดวันนี้วาสนาดี มีบุญ ส่วนใหญ่เป็นคนที่มียศ ฐานะ ทรั พย์ และบริวาร

แต่เป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้น แต่มีคนคอยเกื้อกูลส่งเสริมอยู่

ข้อมูลgangbeauty