เตือนพื้นที่สีแดง 20 จังหวัด พายุฤดูร้อนถล่มหนัก

เตือนพื้นที่สีแดง 20 จังหวัด พายุฤดูร้อนถล่มหนัก

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

ภาคกลาง และภาคเหนือ จะมีพายุฤดูร้อนเพิ่มขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโชกแรง มีลู กเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเ กิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระมัดs ะวั งอันตร ายจากพายุฤดูร้อน รวมทั้งฟ้าผ่ าไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่

จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีน

ใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ภาคเหนือมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุม

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 12.00 วันนี้ ถึง 12.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ลมกระโชกแรงและลู กเห็บตก บริเวณจังหวัดแพร่

อุตรดิตถ์ิพิ ษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ลมกระโชกแรง และลู กเห็บตก บริเวณจังหวัดอุดรธานี

หนองค าย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี

ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารค าม ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครร าชสีมา

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแรงและลู กเห็บต กบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และร าชบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแรงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี

สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร

สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลู กเห็บตกบ า งแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ

เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลsiamstreet.