พรุ่งนี้เงินเข้า

บัตรคนจนเตรียมรับเงิ น โอนสูงสุด 330 บ า ท
18 เมษายน 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)”

เตรียมรับความช่วยเหลืออีก 2 ร ายการในรอบเดือนเมษายน ได้แก่ “ค่าน้ำฟรี – ค่าไฟฟรี”

สำหรับความช่วยเหลือทั้ง 2 ร ายการนี้ สามารถกดเป็นเ งินสดออกมาใช้ได้

บัตรคนจน” โอนเงิ นพรุ่งนี้

พรุ่งนี้ 18 เมษายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

จะได้รับความช่วยเหลือค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี ถ้าหากได้ลงทะเบี ยนเรียบร้อยแล้วและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธินี้ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าท

และลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564

ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบี ย นผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเ งินสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564

ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

อย่ างไรก็ตาม ความช่วยเหลือในเดือนเมษายน 2564 ยังไม่หมดเพียง นี้

เพร าะประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับความช่วยเหลือ 1 หนึ่งร ายการ

คือ เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ

  1. เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร และ
  3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยวงเงิ นเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ า ท

จะโอนเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ข้อมูลthebangkokinsight.