ปิ ดทองตำแหน่งไหน จะได้ผลที่ดีที่สุด

อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง

สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญด้วยการปิดทองพระ รู้หรือไม่ว่าการปิดทองพระที่ถูกตำ แห น่งนั้น

สามารถช่วยให้เราได้รับอานิสงส์เป็นอ ย่ างมาก ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเ งิ น เ รื่ อ งความรัก ฉนั้นเราจะต้องปิดให้ถูกตำแหน่ง วันนี้เราเลยจะพามาดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้าง

การเข้าวัดทําบุญเป็นสิ่งที่ทำกัน มาจนถึงในยุคของปัจจุบัน และเชื่อ กันว่าคงไม่ มี ใครที่จะไม่เคยปิดทองพระพุทธรูป

แต่คุณรู้หรือไม่ว่าต ามคว ามเชื่ටของคนโบร าณนั้นการปิดทองพระเป็น การส ร้ างอานิสงส์ที่ดีให้กับตัวเราเอง ซึ่งการปิดทองในแต่ละตำแหน่งจะ ให้ความหมา ยที่แตกต่ างกันอ อ กไป ปิ ดทองตำแหน่งไหนจะได้ผลที่ดีที่สุด จะส่งผล

อ ย่ างไรต่อตัวเราในชาติภพนี้และในภพหน้า

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กัน ว่าจะทำให้ คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสำเร็จในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน การเ งิ น จะมีคว ามสุ ขและเป็นที่ ยอมรับข อง ค นจำนวน มาก

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าจะเป็นการส่งเสริมในเ รื่ อ งของบ ารมี เป็นที่น่า ยกย่ อ งผู้คนรอบข้าง มีความเคารพ

และยำเกรง ไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรักและมีคนเอ็นดู

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าจะให้มีกิน มีใช้ มีความพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเ งิ นทอง มีความสมดุลในเ รื่ อ งของโชคล า ภท รั พ ย์สิน มีเ งิ นทองใช้เป็นอ ย่ างดี

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

คำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าจะทำ ให้ตัวเรานั้น มีสติปัญญาที่ดี ความจำดี การเรียนดี การงานเด่นปัญหาต่างที่เข้า

มาจะสามารถผ่ านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ หยิบจับอะไรนึกคิดอะไรก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณ จะมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตได้สำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีสมบูรณ์ไปด้วยครอบครัว ที่พักอาศัย ย านพาหนะในการเดินทาง ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีความสุขกับครอบครัว

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้า อ ก )

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าจะมีสง่า ร า ศี เป็นที่ชื่นชอ บเ ป็นที่รักของใครหล า ยคน จะโดดเด่นไปด้วยความดีสติปัญญา เสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมในเ รื่ อ งของอาชีพ หรือหน้าที่การงานของท่าน ให้มีความมั่นคงและมีตำแหน่งงานที่ดี มีไหวพริบการทำงานที่ดี

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)

ตำร าโบร าณมีคว ามเชื่ට กันว่า ตัวคุณจะไม่พบเจอ กับความลำบาก จะมีเ งิ นทองใช้ตลอ ดชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือ กทำ

ที่มา postsod