ประก าศรับซื้อ ธนบัตร 20 บ าท ใบละ 100,000 บ าท

ประก าศรับซื้อ ธนบัตร 20 บ าท ใบละ 100,000 บ าท

เรียกได้ว่าเหรี ยญกษปณ์หรือธนบัตรเก่า ยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม

ล่าสุดเพจ รับซื้อแบงค์เก่า เหรี ยญเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี by แบงค์อานนท์

ประก าศรับซื้อ ธนบัตร20บ าท ให้ร าค าสูงถึง 150,000 บ าท

โดยมีร ายละเอียดคือ “ธนบัตร20บ าท ลายเซ็น ป-เดช เ ลvแดงแบ บนี้ ถ้าสภาพสวย

ทางร้ านรับซื้อให้ร าค าสูงถึง ใบละ 150,000 บ าท

น่ะครับหรือพี่ท่านใด มีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นแล้วอย ากจะสอบถาม

ร าค าเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินร าค าได้ฟรีทางร้ านยินดีไห้คำปรึกษา บริการรับซื้อถึงที่

ธนบัตร 5-10 บ าท คู่นี้ มีร าค าสูงทางร้ านรับซื้อ คู่ละ 20,000 บ าทน่ะครับ

พี่ท่ านใดมี ทางเร ายินดีรับซื้อให้ร าค าสูง”

“ธนบัตรรุ่น9 เ ลvตอง 999999 แบ บนี้ ทางร้ าน รับซื้อใบละ 1 แสนบ าทน่ะคับ”

ข้อมูลrapidnews.