กดยืนยันตัวตน สัปดาห์นี้ รับเลยเงิ น 3,000 บ าท

กดยืนยันตัวตน สัปดาห์นี้ รับเลยเงิ น 3,000 บ าท

โครงการ ม33เร ารักกัน ได้โอนวงเงิ นเยี ย วย าโควิด-19 งวดที่ 3

ให้ผู้ประกันตนที่ลงทะเบี ยนรอบปกติแล้วจำนวน 1,000 บ าท รวมเป็นทั้งหมด 3,000 บ าท

สำหรับผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ผ่านเกณฑ์ ม33เร ารักกัน แล้ว

แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้ไม่ได้รับเงิ นเยี ย วย านั้น

ก็ยังสามารถกดยืนยันตัวตนได้อยู่ โดยหากยืนยันตัวตนใน สัปดาห์นี้

ก็จะได้รับวงเงิ นเยี ย วย าทันที 3,000 บ าทและรับเพิ่มอีก 1,000 บ าทในสัปดาห์หน้า

ยืนยันตัวตน “ม33เร ารักกัน” สัปดาห์นี้ รับ 3,000 บ าท

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบี ยน ม33เร ารักกัน รอบปกติแล้ว

จะต้องกดยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับวงเงิ นเยี ย วย าโควิด-19

โดยการยืนยันตัวตนจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงและมีการจ่ายวงเงิ นเยียวย าไม่เหมือนกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บ าทต่อสัปดาห์

ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ในครั้งแรก

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564)

จากนั้นจะได้รับวงเงิ นตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บ าท

เช่ น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เร ารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564

จะได้รับวงเงิ นครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บ าท

เนื่องจากเป็นวงเงิ นสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

จากนั้นจะได้รับวงเงิ นสัปดาห์ละ 1,000 บ าทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บ าท

เพร าะเป็นวงเงิ นสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564

และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ด้านผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ ม33เร ารักกัน ในรอบทบทวนสิทธิ

ก็สามารถกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ประกันตนกลุ่มทบทวนสิทธิที่กดยืนยันตัวตนแล้ว

จะได้รับวงเงิ นงวดเดียวจำนวน 4,000 บ าท ในวันจันทร์วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

และสามารถใช้วงเงิ นจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลthebangkokinsight.