ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ผ่านมือถือ เสร็จไวภายใน 1 ชั่ วโมง

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ผ่านมือถือ เสร็จไวภายใน 1 ชั่ วโมง

แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่ง เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่ วโมง

สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning

ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน

หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่ วโมง

ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่ วโมง

และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1.เปิ ด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบี ยน”

(กรณีเคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเ ลvบัตรประชาช นและวันเดือนปีเกิ ด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบี ยนให้ถูกต้อง

3.เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม”

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่ วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง”

8.ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ข้อมูลsanook