คนละครึ่งเฟส 3 ลงสมัครได้วันไหน ดูเลย

คนละครึ่งเฟส 3 ลงสมัครได้วันไหน ดูเลย

กระทรวงการคลัง” สรุปโครงการ “คนละครึ่ง” มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน

จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ยอดการใช้จ่ายตลอดโครงการ 102,065 ล้านบ าท

อัพเดทข้อมูล “คนละครึ่งเฟส 3” ได้ที่นี่

โครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

มียอดการใช้จ่ายตลอดโครงการ 102,065 ล้านบ าท แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่าย 52,251 ล้านบ าท

และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบ า ท โดยมีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มียอดการใช้จ่ายตลอดโครงการ 102,065 ล้านบ าท

แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่าย 52,251 ล้านบ าท และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบ าท

ทั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน

ในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บ าทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน

หรือประมาณ 92% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด โดยมีคนใช้จ่ายครบ 3,500 บ าท จำนวน 7,819,925 คน

สำหรับจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

สมุทรปร าการ

สงขลา

เชียงให ม่

ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศขย ายตัวต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563

ถึงไตรมาสแรกของปี 2564 แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาช น

และผู้ประกอบการร ายย่อย ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานร าก และก่อให้เกิ ดการหมุนเวียนของการผลิต

และการค้ าที่เกี่ยวเนื่องอย่ างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้โครงการคนละครึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่ างสูง

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลัง

ได้ตรวจพบการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง

และได้มีการระงับการใช้แอปพลิเคชัน และการจ่ายเงิ นร้ านค้ า รวมทั้งจัดส่งข้อมูลร้ านค้ า

และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

และกองบังคับการปร าบปร ามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากร ร มทางเศร ษฐกิจ (ปอศ.)

เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายแล้วทั้งสิ้น 749 ร ายทั้งนี้

มีการร้องทุกข์กล่าวโทษร้ านค้ าและประชาช นที่เกี่ยวข้องแล้ว 85 ร าย

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สตช. และ ปอศ.

และจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่ อ นไขของโครงการคนละครึ่งจะ

ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอื่นของกระทรวงการคลังได้อีก

โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีออกมาแน่นอน

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา ค าดว่า จะมีความชัดเจนได้ภายหลังสงกร านต์ (หลังพฤษภาคม 2564)

อย่ างไรก็ตาม ค าดว่าเม็ดเงิ นที่จะออกมาในระบบเศร ษฐกิจ

จะไม่ทับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่แล้ว เช่ น มาตรการเร าช นะ หรือมาตรการเร ารักกัน

ที่จะสามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ในเบื้องต้น คนละครึ่งเฟส 3 จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว เชื่อมต่อการใช้สิทธิได้ง่าย

โดยให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งาน และไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่

ขณะเดียวกัน กำลังพิจารณาถึงการ “ขย ายฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น”

จากปัจจุบันมีฐานผู้ใช้จากมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 รวมกันประมาณ 15 ล้านร าย

ขณะที่ความชัดเจนที่จะสามารถนำมาใช้จ่ายได้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะเสนอ ครม.จึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า

กระทรวงการคลังกำลังออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อสร้ างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศร ษฐกิจ

โดยมีการพิจารณาในร ายละเอียดต่าง โดยเบื้องต้นค าดว่าคนละครึ่งเฟส 3

จะเพิ่มวิธีการใช้จ่ายให้เพิ่มเติม คือ เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย

เช่ น ใช้จ่ายค่ าขนส่งสาธารณะ

ส่วนการปรับปรุงร ายละเอียดเ รื่ อ งจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์นั้น ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า

ต้องหารือกันก่อนว่าควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด หากยึดตามเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการ “เร าช นะ”

ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านคน จากนั้นก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณว่า

จะต้องใช้เงิ นเป็นจำนวนเท่าไร และรั ฐบ าลมีเงิ นเพียงพอหรือไม่

อย่ างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟส 3 ดังกล่าว

แต่ตามหลักการเบื้องต้นของโครงการ ยังอยู่ภายใต้แนวคิด โค-เพย์ คือ

รั ฐช่วยจ่าย 50% และ ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50%

ข้อมูลthebangkokinsight.