บั ตรค นจนเงิ นเข้ าหล ายเ ด้ง

บั ตรค นจนเงิ นเข้ าหล ายเ ด้ง

ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน เงิ นเข้าวันไหน? ได้รับเงิ นค่ าอะไรบ้ าง เช็ กได้ที่นี่

“ที มข่ าวไทยรั ฐอ อนไ ลน์” ขอไล่เรี ยงวันตามปฏิทิ นของเดื อนเม ษายน

  1. วงเ งินค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อการศึกษา

จากร้านธงฟ้าประชารั ฐ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

  1. ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บ าท,

รถ บขส. 500 บ าท และรถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

  1. วงเงิ นซื้อก๊ าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

โดยนำบั ตรไปซื้ อกับร้ านที่ร่วมร ายการ (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

  1. ค่ าน้ำ 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน
  2. ค่ าไฟ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  3. เบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท/เดือน