ต าราง “ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” มีนาคม 2564

ต าร างโอนเงิ น บัตรคนจน จัดหนัก 11 ร ายการ


เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีเพียง 28 วัน กำลังจะผ่านไปอย่ างรวดเร็ว และเข้าสู่เดือน

มีนาคม 2564 ซึ่ง “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับความช่วยเหลือจากรั ฐบ าลรอบให ม่

ในเดือนมีนาคมนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมีต ารางเงิ นเข้า จัดหนัก จัดเต็ม

เหมือนเดือนกุมภาพันธ์เป๊ะ โดยมีต ารางความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 11 ร ายการ โอนเข้าใน 7 วัน

ต าราง “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” มีนาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

1.ค่ าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเ งินสดได้

ค่ ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ า รถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร ในร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้านค้ าอื่น ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บ าท

การเพิ่มเงิ นซื้อสินค้ าฯ 500 บ าทดังกล่าว เป็นไปต าม

“โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เฟสที่ 2”

โดยจะเพิ่มวงเงิ นค่ ารูดซื้อสินค้ าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

ทุกคนจำนวน 500 บ าทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ

จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ

ไปซื้อก๊าซกับร้านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้

วันที่ 5 มีนาคม 2564

  1. โครงการเราช นะ งวดที่ 5 โครงการเราช นะจะโอนวงเงิ นเข้าบัตรฯ

เป็นงวดที่ 5 เพื่อเยีย วย าผลกระทบจากไ ว รั สโควิด-19 จากนั้นโครงการเราช นะจะโอนเข้าบัตรฯ

อย่ างต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงิ นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรา ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

กลุ่มที่ 2 มีรา ยได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 700 บ าทต่อคน

สำหรับวงเงิ นเพิ่มเติมจากโครงการเราช นะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้

แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสด โดยวงเงิ นจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

วันที่ 12 มีนาคม 2564

6.โครงการเราช น ะ งวดที่ 6 โครงการเราช นะจะโอนเงิ นเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 6 จำนวน 675-700 บ าทต่อคน

วันที่ 18 มีนาคม 2564

7.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์

คือ ครัวเรือนที่ใช้ น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการโอนเ งินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

8.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการโอนเงิ นสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

วันที่ 19 มีนาคม 2564

9.โครงการเราช นะ งวดที่ 7 โครงการเราช นะจะโอนเงิ นเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 จำนวน 675-700 บ าทต่อคน

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564

10.เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข

คือ 1.เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป,

2.มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร และ

3.มี บัตรคนจน โดยวงเงิ นเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

จะโอนเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 26 มีนาคม 2564

11.โครงการเราช นะ งวดที่ 8 โครงการเราช นะจะโอนเงิ นเข้า บัตรคนจน เป็นงวดที่ 8 จำนวน 675-700 บ าทต่อคน

ข้อมูลthebangkokinsight