เงื่ อ นไข ก ลุ่ ม ที่ จ ะไ ด้ รั บ 4,000 ให้ ล งส มั ค ร รั บเ งิน วั น ที่ 20 ก.พ.นี้

เงื่ อนไข กลุ่ มที่จะได้รั บ 4,000 ให้ลงสมั ครรับเ งินวันที่20ก.พ.นี้

จากก รณีโค รงการ ม.33 เร ารั กกัน มีวั ตถุประส งค์เ พื่อช่ วยเหลื อเยี ยวย าแบ่ งเบ าภาร ะค่ าคร องชี พของผู้ปร ะกันต นมาตร า 33

ที่ได้รับผลกร ะทบ โดยทางรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท เป็นก ารแ บ่งจ่ ายร ายสั ปดาห์

สัปด าห์ละ 1,000 บ าท ผ่า นแ อพพลิเ คชั่นเป๋ าตัง เพื่อนำไปซื้ อสินค้ ากับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วม

หรือผู้ป ระกอ บการ ภ าคบริก าร โดยจะเ ริ่มเ ปิดให้ลงท ะเบี ยน ตั้งแต่เ วลา 06.00 น.

วันที่ 21 ก.พ. 2564 จนถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564 ผ่า นทางเ ว็บไ ซต์ www.ม33เร ารั กกัน.com

สำห รับคุ ณสมบั ติผู้ได้รับสิ ทธิ 4,000 บ าทจาก ม.33 เร ารั กกัน มีดังนี้

 1. มีสัญช าติไ ทย
 2. เป็นผู้ปร ะกันตน มาตร า 33 และไม่เป็นแ รงงานต่ างด้ าว
 3. ไม่ได้รับสิ ทธิม าตรการเร าช นะ
 4. ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ
 5. ผู้ที่มีเ งินฝ ากในบั ญชีไม่เ กิน 500,000 บ าท ณ เดื อนธั นวาคม 2563

ทั้งนี้ ถึงแ ม้จะอยู่ใน ประกั นสังคม มาตร า 33 และมีคุณสมบั ติตามเงื่ อนไข แต่ปั จจั ยสำคั ญที่จะเป็นจุ ดเป ลี่ยน

ที่อาจทำให้ไม่ได้รับสิ ทธิ คือผู้ที่ เงิ นฝากร วม ในทุกบั ญชีร วมกันเกิน 500,000 บ าท ณ เดื อนธั นวาคม 2563

โดยเงิ นฝากที่จะนำมานับร วมในเงื่ อนไขนี้ คือ

1.เงิ นฝ ากกระแ สร ายวัน

 1. เงิ นฝ ากอ อมทรั พย์
 2. เงิ นฝ ากปร ะจำ
 3. บั ตรเงิ นฝ าก
 4. ใบรั บฝ ากเ งิน
 5. ผลิ ตภั ณฑ์เ งินฝ ากอื่ นใด ที่มีลั กษณะทำนอ งเดี ยวกัน

ข ณะเ ดียวกันยังมีประเ ภท เงิ นฝ าก ที่ไม่ร วมบั ญชีลั กษณะดั งต่อไปนี้ ได้แก่

1.บั ญชีร่ วม

2.บั ญชีเ พื่อ

3.สล ากอ อมทรั พย์ และ

 1. เงิ นฝา กในรูปสกุ ลเ งินตร าต่างป ระเ ทศ เท่ ากับว่าคนที่เ งินในบั ญชีเหล่ านี้

แม้มีเ กิน 500,000 บ าทก็ยังมีโอก าสได้รับสิ ทธิ ม.33 เร ารั กกัน

ข้อมูลsiamtopic