ไทม์ไลน์รับเงิ นเยี ย วย า 7,000 บ าท จากเราชนะ

ไทม์ไลน์รับเงิ นเยี ย วย า 7,000 บ าท จากเราชนะ

รับเงิ นเยี ยว ย า เราชนะ เปิ ดไทม์ไลน์รับเงิ นเยี วย า 7,000 บ าท นาน 2 เดือน

พร้อมกำหนดการลงทะเบี ย นและเงื่อนไขแล้ว

จากการที่ กระทรวงการคลัง ออกมาตรการเยี ย วย าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดื อ ด ร้อ น

จากการแพ ร่ระบ าดCV หรือ CV ให้กับประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคน

วงเ งินไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงิ นเยี ย วย าคนละ 7,000 บ าท

ต้องลงทะเบี ย นผ่าน www.เราชนะ.comสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว

สามารถลงทะเบี ย นเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ หากเข้าเงื่อนไข ( รอรับSMSเเจ้งผล เพื่อเข้าใช้งานเเอปเป๋าตัง)

ได้รับเ งินเยี ย วย าร ายละ 3,500 บ าทต่อเดือน (เป็นเวลา 2 เดือน)

จากนั้นกระทรวงการคลั งจะทยอยโอนเ งินให้ทุกสัปดาห์ จนครบ 7000 บ าท

ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค. 2564 เนื่องจากโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ าครองชีพให้แก่ประชาชน

ภาครัฐจึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงิ นช่วยเหลือ

รับ งินเยี ย วย า เราชนะ 7,000 บ าท 2 เดือน

ทั้งนี้การกระทรวงการคลังได้กำหนดลงทะเบี ย นและเงื่อนไข โครงการ “เราชนะ” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

วันที่ 5 ก.พ.2564 รับวงเงิ นครั้งแรก 675 หรือ 700 บ าท

วันที่ 12 ก.พ. 2564 ได้รับวงเงิ นทุกวันศุกร์ เป็นวันที่ 12,19,25 ก.พ.

และ 5,12,19,26 มี.ค.2564 ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค. 2564

กลุ่มมีแอปเป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน)

วันที่ 5 ก.พ. 2564 ตรวจสอบการได้รับสิทธิ www.เราชนะ.com

วันที่ 18 ก.พ.2564 เริ่มกดยืนยันรับสิทธิผ่าน “เป๋าตัง” วงเงิ นครั้งแรก 2,000 บ าท

วันที่ 25 ก.พ.-25 มี.ค.2564 ได้วงเ งิน 1,000 บ าท ทุกวันพฤหัสบดี

กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล

วันที่ 29 ม.ค.2564 ลงทะเบี ย นผ่าน www.เราชนะ.com

วันที่ 8 ก.พ. 2564 ตร ว จสอบการได้รับสิทธิ www.เราชนะ.com

(เมื่อได้รับสิทธิแล้วให้โหลดแอป”เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนผ่านแอป)

วันที่ 12 ก.พ. 2564 ปิดรับลงทะเบี ย น

วันที่ 18 ก.พ.2564 วงเงิ นครั้งแรก 2,000 บ าท

วันที่ 25 ก.พ.-25 มี.ค. 2564 วันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค.2564

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.)

ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกร ร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกร ร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้เสนอ

ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการเราชนะ โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่ าครองชีพให้แก่ประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดระลอกใหม่ ของโร คติ ดเชื้ อไ ว รั สCV หรือ CV

โดยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

วงเงิ นไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับเดือนม.ค. – ก.พ. 2564 วงเงิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบ าท

ข้อมุลthebangkokinsight.