ราค าพุ่ งมาก แบ งค์10บ าท ลา ยเ ซ็น บุญมา พิสุ ทธิ์

ราค าพุ่ งมาก แบ งค์10บ าท ลา ยเ ซ็น บุญมา พิสุ ทธิ์

วันที่ 24 มกราคม 2564 ทีมข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า เพจเฟ ซบุ๊ กชื่อ

รับซื้ อแ บงค์เก่า ธนบั ตรเก่า ให้ราค าสูง ได้โพ สต์ภาพธนบั ตรฉบั บเก่ าพร้อมระบุข้อคว ามว่า

รับซื้ อใบละ 5000 บ าท แ บงค์ 10 บ าท ลายเ ซ็น บุญม า-พิสุ ทธิ์ หม วด 1Sพ ส่งรู ปมาตีราค าก่อนได้ครับ

ภา พจาก เพจเฟ ซบุ๊ก รับซื้ อแ บงค์เก่า ธนบั ตรเก่า ให้ราค าสูง

หลังจากที่ได้โ พสต์ภาพดั งกล่ าวออกไป ต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็ นกันเป็นจำน วนมาก

ภา พจาก เพ จเฟ ซบุ๊ก รับซื้ อแบ งค์เก่า ธนบั ตรเก่า ให้ราค าสูง

ข้อมูลsiamtoday