วิธีกดรับสิทธิ์ เราชนะ คนที่เคยเข้าร่วม คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ดูเลย

วิธีกดรับสิทธิ์ เราชนะ คนที่เคยเข้าร่วม คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ดูเลย

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้แถลงข่าวมาตรการเยี ย วย าผลกระทบการแ พ ร่กระจายของ CV

ระลอกใหม่กับมาตรการเราชนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ย วย าในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

โดยล่าสุดทางด้าน นางสาวกุลย า ตันติเจมิท โฆษกกระทรวงการคลัง

ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวเ รื่ อ งการกดรับและตร ว จสอบสิทธิ์ของผู้ที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ว่าจะได้รับสิทธิ์ต่อในโครงการเราชนะ

ด้วยหรือไม่และจะทำการตรวจสอบได้อย่ างไร กดรับสิทธิเข้าร่วมตรงไหน

มีร ายละเอียดดังนี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้ว หรือ กลุ่มที่เคยร่วมโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

1.กลุ่มที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันจะเข้าไปเช็ กสิทธิ์ในเว็บไซต์

www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ว่ามีสิทธิ์ หรือ ไม่มีสิทธิ์ ผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

(คนที่เคยได้คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน จะไม่ได้เราชนะทุกคน อยู่ที่การคัดกรองสิทธิ์)

หากผ่านเกณฑ์หลังตรวจสอบสิทธิ์ กดรับสิทธิ์ตามขั้นตอน ดังนี้

1.จะมีแบนเนอร์เด้งขึ้นมาในแอปเป๋าตังค์ ว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่

2.หากกดเข้าร่วมวงเงิ นก็จะเข้ามาในแอปเป๋าตัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์

โดยการจ่ายเงิ นเป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 พันบ าท ไปจนครบ 7 พันบ าท

ภายใน 2 เดือน ไม่ต้องไปลงทะเบี ย นอะไรใหม่

3.จะมีข้อมูลถามเพิ่มเติมถึงที่อยู่ปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูล

4.ไม่สามารถกดเงิ นสดมาใช้ได้ สแกนจ่ายเหมือนคนละครึ่ง

ทั้งนี้เว็บไซต์เราชนะ www.เราชนะ.com จะพร้อมให้ประชาชนลงทะเ บีย นได้ในวันที่ 29 มกราคมนี้

ข้อมูลsiamstreet