10 อ า หาร ที่ควรมีติดบ้านไว้ในยุคนี้ ไม่ถึ งกั บตุนแต่มีไว้ก็ส บ า ยใจ

10 อาหาร ที่ควรมีติดบ้านไว้ในยุคนี้ ไม่ถึ งกั บตุนแต่มีไว้ก็สบายใจ

สำหรับบ้านเราในตอนนี้จะเห็นว่าเกิ ดสถาณการณ์โ ร คร ะ บ า ด ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตนั้นเป็นไปได้ย าก การออ กนอ กบ้านจึงเป็นเ รื่ อ งที่ลำบากขึ้น มาจากแต่ก่อน มาก ดั งนั้uเราจึงต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อม โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของอาหารการกิน วันนี้เราจึงมีอาหารที่อย ากแนะนำว่า ควรให้มีติดบ้านไว้ เพื่อ การหลีกเ ลี่ ย งออ กนอ กบ้าน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 ช็อ กโกแลต

มีงานวิจัยทางวิทย า ศาสตร์ว่าในช็อ กโกแลตจะมีส า รสำคัญชื่อ ฟลาโวนอยด์ ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ร่ า งกายห ลั่ งส ารแห่งความสุขออ กมาได้ การทานช็อ กโกแลตจึงสามารถช่วยลดความເครียດที่เกิ ดขึ้นได้อ ย่ า งดีช็อ กโกแลตมีอายุ 2 ปีนับจากวันผลิต

2 บะหมี่ กึ่ ง สำ เ ร็ จ รู ป

เป็นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถเก็บได้นานและสามารถทานได้สะดวก อิ่มท้องได้ง่ายเป็นเสบียงที่จำเป็นในช่วงโ ร ค ระ บ า ดแบ บนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอายุ 6 เดือนนับจากวันผลิต

3 น้ำผึ้ง

น้ำต าลเป็นหนึ่งในอาหารที่ร่ า งกายต้องการเพื่อใช้เป็นพลังงาน และความหวานจากน้ำผึ้งก็เป็นของจากธรรมชาติ การทานน้ำผึ้งจะช่วยทำให้ส ม อ งแจ่มใส แก้อาการหน้ามืดหรือเวียนหัวได้ดี เรียกว่าดีกว่าการใช้น้ำต าลทรายฟอ กขาว น้ำผึ้งแท้จะไม่มีวันหมดอายุและควรเก็บในภาชนะที่มิดชิด

4 น้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งแรกที่ต้องเตรียมตุนไว้ให้พอเพียงสำหรับทุกคนในบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่ร่ า งกายต้องการมากที่สุด ร่ า งกายที่ข า ดน้ำเพียง 2-3 ชั่ วโมง จะทำให้เราอ่อนเพลียไม่สดชื่น และหากร่ า งกายข า ดน้ำเพียง 3 วันก็จะทำให้ เ สี ย ชี วิ ตได้ น้ำดื่ม มีอ า ยุ 2 ปีนับจากวันที่ผลิตแต่หากเปิดขวดแล้วควรดื่มให้หมดภายใน 2 สัปดาห์

5 ขน มปังกรอบ

เป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานกับร่ า งกายได้อ ย่ า งดี และยังสามารถเก็บเอาไว้ได้นาน เหมาะกับการตุ น หรือเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นเ ส บี ยง ขน มปังกรอบจะมีอ า ยุ 8 เดือนนับจากวันผลิต

6 ปลากระป๋อง

อ า ห า รกระป๋องเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่เราสามารถซื้ อหามาเก็บไว้ เพื่อทานในช่วงที่งดการออ กนอ กบ้านได้อ ย่ า ง ดี ไม่ว่าจะเป็นปลาก ระป๋ อ งหรือปลาทูน่ารวมทั้งอา หารก ระป๋องประเภทต่าง ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมซื้ อหากันไว้ ปลากระป๋ องจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต

7 ถั่วอบแห้ง

ถั่วเป็นอา หารที่มีส ารอาหารและคุณค่ าทา งโ ภชนาการเยอะพอสมควร เหมาะในการทานทุกวันเพื่อให้ร่ า งกายได้รั ส า รอาหารอย่ า งพอเพียงและยังสามารถเก็บได้นานไม่เ สี ยง่ายอีกด้วย ถั่วอบสามารถเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ เพียงใช้ภาชนะบรรจุที่มิดชิดไม่มีความ ชื้ นก็จะเก็บได้นานตลอ ดไป

8 น้ำผลไม้กล่อง

น้ำผลไม้กล่องมีวิต ามินและน้ำต าลที่สามารถให้พลังงานและมีรสชาติดี ช่วยให้ร่ า งกายสดชื่น ทานง่ายและสะดวก น้ำผลไม้กล่องมีอายุ 1 ปีนับจากวันผลิต

9 น้ำพริก

อาหารที่คนไ ท ยคุ้นเคยและทำให้มื้ออาหารของเราง่ายดายขึ้นแถมยังมีรสชาติที่อร่อย เลือ กรสชาติได้หลากหล า ย มีน้ำพริกสักกระปุกทานกับข้าวสวยก็สามารถอิ่มท้องได้อ ย่ า งง่าย น้ำพริกประปุกมีอายุ 1 ปีนับจากวันผลิต

10 ข้าวส า ร

อาหารหลักที่ต้องเตรียมตุนกันเอาไว้ เพราะจะได้ไม่ต้องเดินทางออ กไปซื้ อบ่อย ข้าวส ารเป็นอาหารที่เราต้องทานทุกวันและแทบทุกมื้ออาหารจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ข า ดไม่ได้เ ด็ ดข า ด

ในการเตรียมตุนเสบียงอาหารให้พอเพียงสำหรับการเก็บ ตั วในช่วงที่มี โ ร ค ร ะ บ า ดนั้นเป็นเ รื่ อ งจำเป็นที่เราต้องใ ส่ใจ และการซื้ อข้าวของต่างก็ควรมีสติในการซื้ อ พิจารณาว่าสิ่งไหนควรซื้ อ บ้างในปริมาณเยอะ ไหน หากมีการประก า ศส ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ นขึ้นเราจะได้ป ล อ ด ภั ย แ ละสามารถอยู่กับบ้านได้อ ย่ า ง ไม่ข า ดสิ่งของที่จำเป็น

ที่มา krustory