สร้างร า ย ไ ด้ 30 ล้ า น บ า ท

ลาออกจากงานประจำ มาทำงานนี้ สร้างรายได้ 30 ล้านบาท เ รื่ อ งราวที่เรานำมาฝากเพื่อน วันนี้ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มาแ รงสุด เลยก็ว่าได้สำหรับ OnlyFans โซเชียลมีเดียของทางฝั่งอังกฤษ ซึ่งให้พื้นที่เหล่าเจ้าของช่อง สามารถเก็บเ งิ นผู้ติดตามหรือที่เรียกว่าแฟนคลับเป็นรายเดือน สำหรับการรับชมวิดีโอหรือรูปภาพที่โพสต์ลงไปนั่นเอง โดยทางบริษัทก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์กับทางเจ้าของช่องเป็นค่าตอบแทน โดยจะให้กับเจ้าของช่อง 80% และหักเข้าบริษัท 20% OnlyFans กลายเป็นเว็บไซต์ขๅยคลิปและภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ Mia …

Read More

ต าราง “ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” มีนาคม 2564

ต าร างโอนเงิ น บัตรคนจน จัดหนัก 11 ร ายการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีเพียง 28 วัน กำลังจะผ่านไปอย่ างรวดเร็ว และเข้าสู่เดือน มีนาคม 2564 ซึ่ง “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับความช่วยเหลือจากรั ฐบ าลรอบให ม่ ในเดือนมีนาคมนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมีต …

Read More

ดว ง 4 ราศี พ้ นจ ากเ ดื อ น นี้ จะ พ บแ ต่ ค ว ามรว ย

ดว ง 4 ราศี พ้นจากเดือนนี้ จะพบแต่ความรว ย มีเงิ นไปปลดห นี้ ราศีมังกร (16 ม.ค. – 12 ก.พ.) เริ่มกันที่เ รื่ อ งของอาการเจ็ บป่ว ยกันก่อนสำหรับชาวร าศีโดยในช่วงปลายเดือนนี้อาการเจ็ บป่ว ยจะค่อย บรรเทาลง และด้านการเงิ นช่วงนี้จะมีเงิ นก้อนเล็ก เข้ามาเรื่อย …

Read More

4 วันเกิ ดด วงเฮง เตรี ยม อ้าแ ขน รั บ ทรั พ ย์ก้ อ นโต

4 วันเกิ ดด วงเฮง เตรียมอ้าแขนรับทรั พย์ก้อนโต เกิ ดวันศุกร์ เด่นชัดของคนที่เกิ ดในวันศุกร์ ช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณดูเหมือนว่าจะอิดโรย ลงไปบ้ าง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคการงานใด เพราะบ างสิ่งบ างอย่ างมีเกณฑ์ การขึ้นขึ้นลงลงตามความสามารถและการทำงานของคุณ โ ชคชะต าจะนำพาให้พบเจอกับสิ่งที่ดีในปีหน้า หลังจากที่คุณสวดมนต์ภาวนา เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในช่วงของเดือนหน้า บ างสิ่งบ างอย่ างคุณรู้อยู่แก่ใจว่า ก่อนสิ้นปีควรที่จะทำอะไร ไม่ควรทำอะไร …

Read More

จ า ก นี้ ชี วิ ตจะดีขึ้น

เผย 4 วันเกิ ดนับจากนี้ สิ่งดีจะเข้ามาในชีวิต มีกิน มีใช้ สบ ายไม่ข าดมือ ฟ้าประทานความรว ยมาให้ได้จับเงิ นล้านแบบไม่รู้ตัว 4 วันเกิ ดนี้ ออร่าเจ้าสัวพุ่งใส่ เป็นจังหวะดีที่โช คดีสำหรับผู้ที่เกิ ดทั้ง สี่วันนี้ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรว ยเบอร์กันยกใหญ่ ชะต าพุ่งคน ‘วันอาทิตย์’ นวันอาทิตย์จังหวะชีวิต ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอกับปัญ หามากมาย …

Read More

ช ะต า 5 ร าศี กา ร เ งิ นก า ร ง า นจะ ป ร ะส บ ค วามสำเ ร็ จ

ชะต า 5 ร าศี บอกลาความจน เงิ นทองไหลมาเทมาร า ศีกันย์ ร า ศีกันย์ ช่วงนี๊ไม่ต้องพูดถึงในเรื่ องของโช คลาภมากนะ แต่สิ่งที่คุณกำลังจะเจอนั่นก็คือ เพื่อนร่วมงานที่จะสามารถดึงวาสนา และคุณงามความดีของคุณให้สูงขึ้นได้ ความเจริญรุ่งเรืองจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิต การเงิ นการงานจะประสบ ความสำเร็จ แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยช่วงสัปดาห์หน้า เป็นช่วงสัปดาห์ที่ดี เชื่ อเถอะว่าจะมีสิ่งดี เกิ ดขึ้นในชีวิต ขอให้เก็บเอาไว้แล้วชีวิตจะพาสุขมั่งมี …

Read More

การเ งิน ก า ร ง าน ก้ าว ห น้า

วันเกิ ดนี้ ดว งดี มีเกณฑ์จะได้โช คใหญ่เกิ ดวันพฤหัสบดี การเ งินการงานก้าวหน้าสำหรับคนเกิ ดวันพฤหัสบดีเ งินทองทรั พย์สินก็มีแต่จะเพิ่มพูนทวีขึ้นในทุกเดือนที่ผ่านไป อย า กเจอคนขายสลากร างวัลใกล้ห้างสรรพสินค้ าให้ลองสุ่มหยิบมาสัก 1 ใบเพราะด วงของท่านเองนั้นก็มีเกณฑ์จะได้โช คลาภอย่ างไม่ค าดฝันอยู่บ้ าง ลอง เ สี่ ย ง ดูแล้วกันเพราะหากไม่ …

Read More

จ่ า ย อีก 4 งวด

บัตรคนจน มี.ค.64 รับเงิ นเราช นะอีก 4 งวด สำหรับผู้มีร ายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนมีนาคม 2564 ยังคงได้รับเ งินช่วยเหลือตามเดิม พร้อมกับรับเงิ นจากโครงการเราช นะเพิ่มเติมด้วย แต่เงิ นส่วนไหนจะเข้าบัตรคนจนวันที่เท่าไรบ้ าง มาเปิดปฏิทินเช็ กวันเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กันได้เลย วันที่ 1 มีนาคม 2564 …

Read More

บุ ญเ ก่า ส่ ง ผลให้ ห ม ด เคร าะห์ จ า ก นี้ไป จะสบ าย

เผ ย 4วันเ กิดนี้ บุ ญเก่า ส่งผลให้หม ดเคร าะห์ จากนี้ไปจะสบ าย คนเกิ ดวันจันทร์ คนที่เกิ ดมากับด วงอุปถัมภ์ ด้วยแท้ทำอะไรมัก มีคนเข้ามาช่ วยเหลือจุนเหลือเสมอชี วิต เกือบจะแ ย่จะแ ย่จ นต่ำสุด แต่สุดท้าย ก็มีคนเข้ามาช่วยอย่ างไม่ค าดคิดช่ วยต่อยอดให้ชี วิตค่อยฟื้นตัว …

Read More

4ร า ศี ดี ทั้ ง ง าน ดี ทั้ งเ งิ น พ ฤ ศจิก า นี้ ปั งม าก

4ร าศี ดีทั้งง าน ดีทั้งเ งิน พฤ ศจิกานี้ปั งม าก ร าศีพิจิก คุณเป็นคนข ยันฉล าด หลักแห ลม เรี ยกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึ กอุ่นใจ เพร าะเป็นที่ พึ่งพา ได้เป็นอย่ างดี ในช่วง2-3ปีที่แล้ว การเงิ …

Read More