10 อ า หาร ที่ควรมีติดบ้านไว้ในยุคนี้ ไม่ถึ งกั บตุนแต่มีไว้ก็ส บ า ยใจ

10 อาหาร ที่ควรมีติดบ้านไว้ในยุคนี้ ไม่ถึ งกั บตุนแต่มีไว้ก็สบายใจ สำหรับบ้านเราในตอนนี้จะเห็นว่าเกิ ดสถาณการณ์โ ร คร ะ บ า ด ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตนั้นเป็นไปได้ย าก การออ กนอ กบ้านจึงเป็นเ รื่ อ งที่ลำบากขึ้น มาจากแต่ก่อน มาก ดั งนั้uเราจึงต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อม โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของอาหารการกิน …

Read More

อนาคตกำลังมา เตรียมตัวกันหรือยัง อีก 3 ปีข้างหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน

อนาคตกำลังมา เตรียมตัวกันหรือยัง อีก 3 ปีข้างหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอน หากตัวคุณในตอนนี้กำลังย่ำอยู่กับที่ เรื่อยเปื่อยไปวัน ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง แน่นอนว่าอนาคตของคุณจะต้องແย่อ ย่ างแน่นอนเพราะโลกใบนี้หมุนไปเรื่อย ไม่เคยที่จะหยุดรอใคร คนที่ต ามไม่ทันก็มักจะถูกลืมไว้ข้างหลังคุณจึงต้องเรียนรู้ และเข้าใจในเ รื่ อ งของการพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันคุณถึงจะอยู่รอ ดได้ คุณเตรียมตัวกันแล้วหรือยัง ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะชัดเจน มากขึ้นกว่านี้ เมื่อก่อนนั้นยุค 2G ทำให้โทรเ ลvเลิกใช้ถาวร เมื่อไม่นาน มานี้ …

Read More

เสริมโชค บา ร มีด้วยการห้อยพระต ามวันเกิ ด วันไหนห้ อ ย พ ระอะไรแ ล้ ว ดี กับ ตัวเอง

เสริมโชค บารมีด้วยการห้อยพระต ามวันเกิ ด วันไหนห้อยพระอะไรแล้วดีกับตัวเอง เชื่อว่าหล า ยคนคงเชื่อเ รื่ อ งของขลัง หรือ พระเครื่องอยู่บ้าง วันนี้จึงมีเ รื่ อ งราวดี มาฝากกัน เกี่ยวกับ พระเครื่องประจำวันเกิ ด ที่จะเสริมด ว ง ชีวิตมีโชค กิจการรุ่งเรือง เ งิ นทองไหลมาเทมา วันไหนแขวนพระอะไรดีไปดูกัน …

Read More

4 วันเกิ ดนี้ที่มีลาภชะตาชีวิตเปลี่ยน รับเ งิ นรับทองก้อนโต

4 วันเกิ ดนี้ที่มีลาภชะตาชีวิตเปลี่ยน รับเ งิ นรับทองก้อนโต คนที่เกิ ด วันจันทร์ ช่วยวัยเด็กมักถูกสบประมาทดูถูกต่างนา มักถูกเพื่อนบ้านเอาไปเปรียบกับลูกตัวเอง แต่สิ่งนั้นจะช่วยผลักดันให้มีความมานะเกิ ดพลังใจ ทำให้คุณประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้คนเกิ ดวันนี้ต่อให้จะเป็นคนเรียนไม่สูงมาก แต่ปัญญากลับดีมากไหวพริบดีเฉลียวฉลาดกว่าเจ้านายตัวเอง แต่ไปรู้ดีอวดรู้เกินว่าเขาคนจะหมั่นใส้เอาทำอะไร แต่พอดีอย่าทำอะไรเกินเลยให้ร ะวังภัยประจบจากเครือญาติพี่น้อง ของตนจะทำเดือดร้อนใจช่วงเวลาตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากการฉลากกินแบ่งส่งลุ้นรางวัลมีเกณฑ์จะได้ รางวัลเป็นบ้านหรือรถหากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาเ งิ นตั้งตัวได้เลยการ เ สี่ ย ง ด วงจากสลากให้ซื้อกับชายตัวไม่สูงจะถูกโฉลกกับด วงคุณ …

Read More

9 บทสวดมนต์ข้ามปี เสริม๑วงชีวิตให้ดีขึ้น

9 บทสวดมนต์ข้ามปี เสริม๑วงชีวิตให้ดีขึ้น บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …

Read More

4 วันเกิ ด พญ าน า คให้โช ค ให้เงิ น ให้ ท อ ง รั บ ทรั พ ย์

4 วันเกิ ด พญ าน า คให้โช ค ให้เงิ น ให้ทอง รับทรั พ ย์ 1.คนเกิ ดวันอาทิตย์ คนที่เกิ ดในวันอาทิตย์นั้นมักจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดี มักจะมีโ ชคชะตาดีกว่าผู้อื่น เป็นคนที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและทรัพย์มาก แต่ทว่าชีวิตของคุณบ างคนอาจจะเจอกับโช คชะตาและอุปสรรคมามากมาย คนที่เหนื่อยล้าและอดทนกับการทำงานมาตลอด 4 ปี ต่อจากนี้พญานาคจะให้โช ค …

Read More

3 วันเกิ ด ด วงพุ่ง รับทรั พ ย์ใหญ่ รับโช คลาภ

3 วันเกิ ด ด วงพุ่ง รับทรั พ ย์ใหญ่ รับโช คลาภ วันพหัสบดี ดว งชะตาฟ้าเปิ ด อุปสรรคปัญห าทุกอย่ างจะคลี่คล าย ในเ รื่ อ งการงาน จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนหน้า มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ทำให้การงานเหมือนติดปีกทะย าน ตอนนี้ต้องอดทน รอการเปลี่ยนแปลง วันศุกร์ ๑วงดีในเ …

Read More

3 วันเกิ ด ราศีจับเศร ษ ฐีใหม่ป้ ายแดง จะมีโช คมีลาภ

3 วันเกิ ด ราศีจับเศร ษ ฐีใหม่ป้ ายแดง จะมีโช คมีลาภ คนที่เกิ ดวันวันจันทร์ ตักบ าตรทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟจะมีโช คไม่ข า ดสาย หมั่นสวดพระค าภาเ งินล้านอย่ างน้อย วันละ 9 จบด วงมีเกณฑ์ได้จับเงิ นล้านแน่นอนหมั่นทำบุญสร้างบ ารมีให้กับตัวเองเยอะชีวิตรุ่งแน่นอน มีเกณฑ์ได้จับเ งิ …

Read More

วันเกิ ดคนด วงดี มีมิ ตรสห ายพึ่งพ าได้ ไม่ทุ กข์ย าก

วันเกิ ดคนด วงดี มีมิ ตรสห ายพึ่งพ าได้ ไม่ทุ กข์ย าก คนเกิ ดวันเส าร์ มีเก ณฑ์ที่ดีในการจะได้รั บการเลื่ อนตำแห น่งในหน้าที่การงาน มีเ งินเดื อนเพิ่ มขึ้น แผ นชี วิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผ ลสำเ ร็จ และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะคอ …

Read More

ด่ ว น ง ด เ ดิ น ท า งก ลั บต่างจังหวัด

ด่วน งดเดินทางกลับต่างจังหวัด วันนี้ 29 ธ.ค.2563 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ. แถลงสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ว่า หลังจากการแพร่จากพื้นที่จ.สมทุรสาคร สามารถควมคุมได้ดีในระดับหนึ่ง โดยจะแยกคนที่ติดเ ชื้ อออกจากคนที่ไม่ติด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และจะประเมินสถานการณ์ภายใน 2-4 สัปดาห์ หากสามารถควบคุมการแพร่ได้ จะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดได้ ปลัดกระทรวงสาธารสุข กล่าวอีกว่า แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก เ …

Read More