4 วั นเ กิ ด มีเ ก ณ ฑ์ ไ ด้ จั บเ งิ น ล้ า น ถูกรา งวั ล ที่ 1

4 วันเกิ ด มีเกณฑ์ได้จับเ งิ นล้าน ถูกรางวัลที่ 1 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำน ายที่มีชา วเน็ ตพูดถึ งเยอะมาก สำหรับคำทำน าย 4 วันเกิ ด เตรียมจับเ งินล้ าน ถูกรางวั ลที่ 1 ใครที่รออยูาวันนี้เรามาฝากกั นเเล้วจ้า วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์

Read More

จะรว ຢมาก 5 นักษั ตs จั ดอ ยู่ในอันดั บคนด ว งดี ที่ก่อ นสิ้ นปี จากคนไม่เค ຢมี จะมีมา ก

จะรว ຢมาก 5 นักษั ตs จั ดอ ยู่ในอันดั บคนด ว งดี ที่ก่อ นสิ้ นปี จากคนไม่เค ຢมี จะมีมา ก อันดับที่ 5. ท่านที่ เกิ ด ปีมะเส็ง ช่วงนี้ ปั ญหา ต่างในชีวิตเข้ามา รุ ม …

Read More

ร้ า น รั บ ซื้ อ เ ห รี ย ญ 5 ปีเก่า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่ดซฌชียลเข้ามาแสดงความเห็นเยอะมากหลังเพจ เฟซบุ๊ก รับซื้อเหรียญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig ได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข้อความว่า วันนี้อยู่ที่สาทร ครับ พี่แกเอาเหรียญ 5บาท มาแลกแบงค์พัน 6ใบ ใครมีเหรียญ5บาทปี2540 ผมรับแลกสูงสุด10,000บาท ตามความสวย โพสต์ดังกล่าว ตามนี้ ค้นบ้านดู งานนี้ทำเอาหลายคนรีบค้นหาดูเลยจ้า ใครมีบ้างรีบเลย ขอบคุณที่มาจาก รับซื้อเหรียญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By …

Read More

อนุมัติแล้ว เพิ่มวงเ งิ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1500 บาท

อนุมัติแล้ว เพิ่มวงเ งิ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1500 บาท วันที่ 29 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าว dailyliveexpress รายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเ งิ นซื้อของกิน ของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน อีกคนละ …

Read More

ปธ.เครือสา ร ส าสน์ เหน็ บ แร งผู้ป กค รอ งเด็ก แห่มาเหมื อ น เ สื้ อแ ด ง ลั่นพูดไปพูดมาสรุปจะเอาเ งิ น

ปธ.เครือสารสาสน์ เหน็บแรงผู้ปกครองเด็ก แห่มาเหมือนเสื้อแดง ลั่นพูดไปพูดมาสรุปจะเอาเ งิ น วันที่ 29 กันย ายน 2563 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นายพิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ กล่าวถึงกรณีที่มีตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับปัญหา ครูทำร้ า ยเด็กว่า วันนี้ตนเห็นบางคนที่ทาปากสีแดงก็กลัวแล้ว จะมาออมชอมหรือจะมาแบบพวกเดินขบวน ประเภทเดียวกับเอาสเปรย์ไปฉีดเหมือนกันเลย พูดไปพูดมาสรุปก็คือจะเอาเ งิ น ก็ยินดีที่จะจ่ายตามจริง แต่ไม่ใช่มาทำแบ บนี้คิดค่าตัวมันมากเกินไป …

Read More

อุตุฯเต ือน ทั่ วไท ยฝ นยั งห นั ก เช็ กเ ล ย วั น นี้จังหวัดโดนบ้าง

อุตุฯเต ือน ทั่วไทยฝนยังหนัก เช็กเลยวันนี้จังหวัดโดนบ้าง วันที่ 30 ก.ย. กรมอุตุนิยมวิทย า รายงานลักษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เ สี่ …

Read More

มีเกณฑ์ ร ว ยในครึ่ ง ปี ห ลัง

มีเกณฑ์ ร ว ยในครึ่งปีหลัง จากการ ถูกร า ง วั ลใหญ่ ได้บ้านหลังใหญ่ รถใหม่ป้ายแดง มาเ ช็ ค ด วงชะต าในช่วงครึ่งปีหลังกันเถอะ ห ม อ ลั กษณ์ ฟั นธงแล้วว่าຮาศีไหนบ้าง อีกทั้งยังมีຮาศีที่มีเกณฑ์จะ ถูกร างวัลใหญ่ จากที่เคยมีปัญห าทางการเงิ …

Read More

ช ะตาดีเพื่ อน อิ จฉ า 4 วัน นี้เ ศ ร ษ ฐีหน้ าให ม่กำ ลั ง มา

ช ะตาดีเพื่ อน อิ จฉ า 4 วัน นี้เ ศ ร ษ ฐีหน้ าให ม่กำ ลั ง มา 1 ท่านที่เกิດวันอาทิตย์ ผู้ที่เกิດวันอาทิตย์ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกຣาง วัลหลักแส นถึงหลักล้านเอาเ งิ นไปตั้งตัวได้เลยใคsมีห นี้สินก็จะได้ป ລ ດห …

Read More

ขย ายเวลาพั ก ชำ ระห นี้ต่ อถึ งสิ้ น เดื อ น ม.ค. 64

ขย ายเวลาพักชำระห นี้ต่อถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64 ช่วยลู กห นี้ผลกระทบโควิด – 19 ธอส. หลังจากที่ทางธนาค ารอาค ารสงเคร าะห์ (ธอส.) ได้พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย, พักชำระเงิ นต้น หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แต่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมคณะกร ร มการธนาค …

Read More

สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ค อยนำทาง 4 วันเกิ ด ให้รว ยดั่ งใจ

สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอยนำทาง 4 วันเกิ ด ให้รว ยดั่งใจหวัง ชีวิตจะได้เป็นเศ รษฐีสมทีรอคอยไว้ ชะตารุ่ง เกิ ดวันจันทร์ ในวันจันทร์โช คชะต าของคุณ ในช่วงนี๊อาจจะเจอกับบ างสิ่งบ างอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และ ห น่ า ย กับสิ่งที่กำลังจะอยู่แต่ด้วยโช ค ชะต …

Read More