5 วันเ กิດ นี้ດ วง ດี ห ลัง 1 กั น ຢ านี้ บุ ญ บ า ຣมีเก่า นำ พ าจ ะไ ด้ จั บเ งิ น ล้ า น

5 วันเกิดนี้ดวงดี หลัง1กันຢานี้ บุญบาຣมีเก่านำพาจะได้จับเงิน ล้ า น อันดัບที่ 5 ท่านที่เกิดวันจันทร์. ช่วงนี้จะมีຣาຢจ่าຢเข้ามามาก งานเงิ นที่เคຢมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนอ อ ก ไปอย่างไม่มีกำหนด จะได้เงิ นมาต้องด้วຢสิติปัญญาน้ำพักน้ำแຣง และโชคດวงของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่หลัง 1 กันຢาຢน ถึง 16 ตุลาคม เป็นต้นไป ชะ ต าชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่กาຣงานและเงิ …

Read More

สะพานห้วยตอง หรือ สะพานพ่อขุนผาเมือง สะพานเชื่อมต่อเหนือ อีสาน ที่สวยที่สุด มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชมได้

สะพานเชื่อมแผ่นโลก เป็นสะพานรัศมีโค้ง ที่เชื่อมระหว่างภูเขาที่อยู่ใกล้กับที่ราบ ที่เป็นแนวรอยต่อระหว่างแนวรอยต่อระหว่าง แผ่นอนุทวีปชาน-ไทย และแผ่นอนุทวีปอินโดไชน่าที่บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 39 บนทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก-ชุมแพ เป็นสะพานที่มีตอม่อ สูงที่สุดในประเทศไทย บริเวณกลางสะพานสามารถแลเห็นทางน้ำ ที่อยู่ข้างล่างได้อย่างชัดเจน มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชม เป็นระยะทาง 200 เมตร สามารถชม ภูมิประเทศ ที่หลงเหลือจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก นอกจากนั้นบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขา ยังพบว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัย ของค้างคาวมงกุฎมาร์เซล ที่หาดูได้ยากใน ปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสะพานเชื่อมแผ่นโลก สะพานห้วยตอง สวยงามจนไม่น่าเชื่อว่าที่นี่มีในประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง …

Read More

ทำวันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้

เพียง วิ่งอยู่กับที่และสะบัดมือ วันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้ คุณหมอชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้เกิດปิ๊งไอเดียคิด “ท่าออกกำลังแบบซอมบี้” ขึ้นมา เขาบอกว่าการที่คุณใช้เวลา 1 นาทีมาทำท่าออกกำลังนี้ 3 ครั้งต่อวัน มันจะมีผลเท่ากับคุณเดินเร็วหนึ่งชั่ วโมงนะคะ วิ่งอยู่ที่เดิมแบบเบา เขย่ามือทั้งสองข้าง ร่ า งกายก็ต้องเขย่าตามไปด้วย และหัวก็ต้องเขย่าไปด้วยนะ …

Read More

เปิ ด 3 รา ศี ดว งขาขึ้ นที่สุ ดในรอ บหลา ยปี จะถูกห ว ยร ว ยเบ อร์ หยิ บจั บอะไรเป็ นเงินท องไปหม ด

รวยสุดไปเลยเปิด 3 ราศี ดวงขาขึ้น พุ่งกระฉูด หยิบจับอะไรเป็นเงินทองไปหมด เชื่อว่าหลายคนคงเชื่อเ รื่ อ งดวงใช่ไหมค่ะ วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลมากฝาก สำหรับ 3 ราศี ดวงพุ่งแรง จะถูกหวยรวยเบอร์ จะมีราศีไหนบ้างนั้น ตามจะพาไปชมรายละเอียดด้านล่างกันเลยดีกว่าจ้า ราศีเมถุน (เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.14 ก.ค.) หน้าที่การงาน :เรียกว่าเป็นปีของชาวราศีเมถุนเลยก็ว่าได้ เพราะดวงการงานโดดเด่นแซงหน้าหลาย คนไปไกลจนคนรอบข้างวิ่งตามไม่ทัน หากแข่งขันกับใครชาวราศีเมถุนก็จะเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะประสบชัยชนะก่อนชาวบ้าน หกใครคิดจะเป็นคู่แข่งกับชาวราศีเมถุนอาจต้องกลับไปคิดดูอีกรอบ เพราะดวงการงานเขามาแรงจริง …

Read More

5 วันเกิ ดนี้ มีเงิ นมีทอ งใช้ทั้ งครอ บครั ว บุญบารมีเก่ า จ ะนำพ าโช คได้จั บเงินล้ า น มีแ น วโน้ มจะร ว ยระดั บมห าเศร ษ ฐี

5 วันเกิ ดนี้ มีเงิ นมีทอ งใช้ทั้ งครอ บครั ว บุญบารมีเก่ า จ ะนำพ าโช คได้จั บเงินล้ า น มีแ น วโน้ มจะร ว ยระดั บมห าเศร ษ ฐี เกิดวันเส า …

Read More

ใค รเข้าวั ดบ่อ ย น่าจ ะรู้ กา รก ร ว ดน้ำที่ถู กต้ อ ง ได้อ านิส งส์แร ง

ใครเข้าวัดบ่อย น่าจะรู้ การกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แรง อย่ากรวดให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อน มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ พระสงฆ์สวดบท ยถา…เป็นอาการคุ้นเคยของพระพุทธศาสนิกชนผู้เคยร่วมพิธีประกอบการบุญการกุศลในทางพระพุทธศาสนา รับรู้โดยทั่วไป ว่าอาการเช่นนี้ เรียก “กรวดน้ำ”  กรวดน้ำ ตามพจ นานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “แผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำ” ตามความเชื่อของคนบ้านเรามักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวร หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขาก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ แต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากอย า กจะให้บุญส่งไปถึงด ว งจิตวิญญาณที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด …

Read More

นักศึ กษาไท ยในอู่ฮั่ น โพ สต์ข อควา มช่วยเหลื อ ตัดพ้อ ไม่รู้ว่าจะอดอาหาร หรือติ ดเ ชื้ อ อยากได้รั บก า รช่ ว ยเหลื อ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pasnicha Krutdamrongchai โพสต์ข้อความระบุว่า จาก อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์, จีน ระบุว่า “เราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ขอแจ้งสถานการณ์จริงของแท้ที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาหารเพียงพอเพราะไม่ได้ซื้ออาหารกักตุนไว้ เนื่องจากได้รับแจ้งเรื่องการปิดเมืองกระทันหันมาก และไม่สามารถออกไปหาซื้อที่ไหนได้ เพราะเดินทางไปไหนไม่ได้ ร้านซุปเปอร์ใกล้มหา’ลัยก็ขายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือ ตอนนี้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น อินโด เขาได้รับแจ้งว่าทางสถานทูตของเขาได้เตรียมดำเนินการเพื่อจะรับตัวกลับแล้ว เราก็รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอยู่ ถ้ายังอยู่ต่อ ไม่รู้ว่าจะอดอาหารตาย หรือติดเชื้อตาย อยากกลับบ้านมาก รอด้วยความหวัง …

Read More

จา กบ้า นสั งกะสี สา วรีโ นเว ทบ้ า น สา นฝั นให้พ่อ-แม่ ด้วยง บสบา ยกระเป๋ า เพีย งไม่กี่แส น

เรียกว่าต่างเป็นความฝันของลูกทุกๆคนอยู่แล้ว สำหรับการสร้างบ้าน แต่อย่างเช่นเรื่องราว สมาชิกหมายเลข 4767400 สมาชิกเว็บไซต์พันทิป โดยเธอได้โพสต์เรื่องราวระบุว่า ถ้างบประมาณถ้าเอาตามแปลนจริงๆราคาบ้านจะอยู่ที่ 6 แสนบาท แต่จขกท.ต่อเติมหลังครัวออกไปข้างนอกเพราะถ้าเอาครัวอยู่บนบ้านมันจะแคบไปนิด ก็เลยตัดสินใจทำทีเดียวเลยซึ่งช่างเค้าคิดหลังครัวเพิ่มอีก 5 หมื่น ตอนแรกก็คิดนะคะว่าจะมาต่อเติมทีหลังดีรึป่าว แต่กลัวมันจะไม่ต่อเนื่องก็เลยตัดสินใจทำให้เสร็จทีเดียว ไปเลย (อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้เยอะนะคะ) อย่างที่บอกกระทู้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นกระทู้แรกก็เลยคิดหนักว่าจะรีวิวดีป่าว? แอบกลัวนิดๆค่ะ แต่คิดไปคิดมาคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง!! งั้นก็ต่อให้จบเลยล่ะกัน ให้ดูบ้านหลังเก่าก่อนนะคะ คือหลังนี้เราอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งตอนรื้อบอกเลยว่าใจหาย แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไป ปรับระดับดิน ซึ่งปรับให้เท่าๆกับบ้านน้าและบ้านข้างๆ ค่าดินหมดประมาณ 8,000 …

Read More

โ ซเชีย ลมีเดี ยขอ งจีนว่าอาก ารล่าสุ ด สา วชา วจีน ที่กิ นซุ ปค้า งคา ว พาหะนำเชื้ อไวารั สโคโรน่า

ทั้งนี้ หวัง เหมินหยุน Wang Mengyun บล็อกเกอร์สาวยอมรับเป็นบุคคลในคลิป ชี้แจงผ่าน “เว่ยป๋อ” โซเชียลมีเดียของจีนว่า คลิปกินซุปค้างคาวเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 เกิดขึ้นที่ในเกาะปาเลาหมู่เกาะไมโครนีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิก (นอกเขตแดนจีน) และเธอไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายของการกินค้างคาว “ฉันไม่รู้เลย ระหว่างการถ่ายทำ ไม่จักไวรัสชนิดนี้ ฉันเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี่เอง”

Read More

6 ราศีนี้ เปิ ดทา งเท วด าอารั กษ์คุ้ มครอ งปกป้อ ง จา กที่เค ยเหนื่อ ยจะกลั บม ามั่งมีร่ำร ว ย ได้บ้า นหลั งใ ห ญ่ ร ถให ม่หม ดห นี้สิ นภา ยใ นปี 63

6 ราศีนี้ เปิดทางเทวดาอารักษ์คุ้มครองปกป้อง จากที่เคยเหนื่อยจะกลับมามั่งมีร่ำรวย ได้บ้านหลังใหญ่ รถใหม่หมดหนี้สินภายในปี 62 โชคชะตาราศี ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม ลักษณะทั่วไป ชาวราศีกุมภ์โดยทั่วไป มีนิสัยใจคอที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย จิตใจดี มีเสน่ห์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่พิษภัยกับใครๆ มักมองโลกในแง่ดี มองคนอื่นในแง่บวก มักเป็นคนใจอ่อนให้อภัยคนง่าย นอกจากนี้ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่รักอิสระ มีจิตใจกว้างขวาง ทำให้เป็นคนที่น่าคบหา …

Read More