ค น ส มั ยใหม่ ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

เธอเป็นเจ้าɤองโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญມาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครມาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติມากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ค้างชำระມาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกຈากโรงเรียนทันที “ສาຍใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีข า พิ ก า รไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือɤองประชาชนทั่วประเทศ เช้าวันนั้นมีคนມาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ ສาຍใจพาหญิงช ร า และเพื่อนผู้พิ ก า …

Read More

ต้องหัดเดินเพียงลำพังบ้าง เพราะไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดไป

ต้องหัดเดินเพียงลำพังบ้าง เพราะไม่มีใครอยู่กับคุณตลอดไป 1. หนทางของชีวิตนั้นย าวไกล จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิม ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะทุกคนต่างมีเส้นทาง ของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกัน ไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปจนถึงปลายทาง อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือเ รื่ อ งราวใดเ รื่ อ งราวหนึ่ง กลายเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณ 2. ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใคร เพื่อนหรือคนแปลกหน้า คุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้ม แม้ในใจจะร่ำไห้สะอื้นสักเพียงใด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแก่ตัว จึงอย่าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่อนไข หากใครคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย …

Read More

ควรรู้ไว้ สาเหตุที่คู่ชีวิตไปกันไม่รอด เพราะเ รื่ อ งนี้

คงมีหลายคู่ ที่ชีวิตสิ้นสุดลง ทั้ง ที่ยังรักกันบ้าง ไม่รักกันบ้าง เพราะอะไร ลองมาดูกัน จุดมุ่งหมายของ(คู่)ชีวิต ไม่ใช่การทำยังไงให้อยู่กันจนตา ยจากกัน แต่คือ อยู่ยังไงให้เกื้อกูลต่อกันมาก ที่สุดและเบียดเบียนกันน้อยที่สุด สาเหตุที่ชีวิตคู่ไปกันไม่ (ค่อย) รอด ข า ดการเคารพขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน คือ การข า ดความเคารพในการอยู่ร่วมกัน การเป็นครอบครัวร่วมกัน ข า ดความสม่ำเสมอ คือ ข า …

Read More

จ น แ ค่ ไหน ก็อย่าไปโ ก ง ใ ค ร เขา กิ น แม้ลำ บ า ก เพียงใด ก็อย่า ทิ้ งคุ ณ ธ ร ร ม

คุณจน ไหน ก็อย่าไปโกงใครเขากิน แม้ลำบากเพียงใด ก็อย่าทิ้งคุณธรรม ไม่ทำสิ่งที่ ล ะ อ า ย แก่ใจตน ต่อให้จน เป็น ห นี้ ก็ต้องหามาจ่ายคืน ต่อให้ ร ว ย ก็อย่าได้ รั ง แ ก ผู้คน เหมือนไ ร้ ซึ่ง …

Read More

มาดู ผลกssมของคนที่ ยืมเงินแล้วไม่คืน ไม่ว่า จะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ผลกssมตามทันแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งนักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ทั้งนิย ายแทรกคติทางธรรม ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจธรรมะ กับ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช ที่เขียนเ รื่ อ งราวออกมาได้อย่างน่าสนใจ ล่าสุดได้ตั้งคำถามใหญ่เชิงท้าทายในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกssมอย่างไร เราคัดลอกมาให้ดูกัน ยืมเงินและไม่ส่งคืน ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกัน ต้องดูกssมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากssมเป็นอย่างไร มันจะเพียงพอที่จะคิดว่า กssมใดควรเกี่ยวกับ รูปแบบของกssม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจ อาจมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า เมื่อใดที่จะส่งคืนหรือให้ดอกเบี้ย …

Read More

ถ้าคุณวัย 40+ แล้ว ต้องลด ละ เลิก สิ่.งเหล่านี้… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

.ถ้าคุณวัย 50+ ต้องลด ละ เลิก สิ่งเหล่านี้… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัย(ใกล้)เกษียณ ผู้ใหญ่วัยอายุ 50+ ฟังทางนี้ ต้องลด ละ เลิก หรือเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว เพื่อชีวิตวัยใกล้เกษียณที่มั่นคง สงบ และมีความสุข บางอย่างวัยอย่างเราไม่สามารถทำตามอย่างพวกรุ่น หรือทำตามใจตัวเองได้อีก เพราะฉะนั้น อ่ า นข้อความด้านล่างแล้วจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 1. เลิกแคร์ว่า คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอย่างไร หน้ากากและหัวโขนจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณลงบ้าง …

Read More

การบวชชีพร าห มณ์ กับ อานิส งส์ที่ส่งเสริม จะทำอะไรก็จะได้อานิสงส์ผ ลบุ ญเสริมส่ง

อานิส งส์การบวชชีพราหมณ์ การบวช เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธssมดาผู้นับถือศาสนาต่าง กลายเป็นนักบวชɤองศาสนาที่ตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีกssมและแบบพิธีต่าง ซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแต กต่า งกันไปตามศาส นาและชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช ในพ ระพุท ธศาส นา เรียกการบวชว่า การอุปสมบท (บาลี : อุปสมฺปทา) แต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บssพชา (บาลี : ปพฺพชฺชา แปลว่า เว้นทั่ว, เว้นຈากความชั่ …

Read More

อ่านช้าช้าเอาให้เข้าใจ คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร

อ่านช้านะดี คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร มีนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่ง เ ล่ า ว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิต เขามีเงินมากพอจนสาม า ร ถตระเวนซื้อบ้านตั้งแต่เหนือสุด จรดใต้สุด มีบ้านเกิน 10 หลัง ตามหัวเมืองใหญ่ แต่ในหนึ่งปีเขานอนไม่ครบทุกหลัง เลยส่วนคนที่ได้นอนครบเกือบทุกหลัง คือ คนรับใช้ของเขา ได้ อยู่ในคฤหาสน์หรูในต่างจังหวัด ไล่ตั้งแต่ เชียงราย เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น ภูเก็ต …

Read More

เศรษฐีแนะวิธีมีบ้าน มีรถ ภายใน 5 ปี ถ้าทำได้แม้เงินน้อย“ก็ຣวຢได้”

เศรษฐีแนะวิธีมีบ้าน มีรถ ภายใน 5 ปี ถ้าทำได้แม้เงินน้อย“ก็ຣวຢได้” เริ่มต้นชีวิตจากการขายด อ ก ไม้ประดิษฐ์ในวัย 25 ปี แต่ด้วยความที่เป็นคนขยัน และ มีความคิดที่จะพัฒนาฐานะตัวเองตลอดเวลา ทำให้ปัจจุบัน ทำธุรกิจอื่น ตามมา ทั้งท่าเรือ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต และ โทรศัพท์มือถือ จนขึ้นแท่นจัดให้เป็นเศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย และ อันดับ 18 …

Read More

หากวันหนึ่งพบกับ “มรสุมชีวิต” จงจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้

หากวันหนึ่งพบกับ “มรสุมชีวิต” จงจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้ หากวันใดวันหนึ่งที่คุณพบเจอปัญหา ทำให้ชีวิตคุณท้อแท้ ขอเพียง คุณจดจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้ไว้ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว บางครั้งทุกอย่างในชีวิตอาจไม่เป็นดั่งใจหวัง แม้เราจะพย า ย ามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเ สี ย อย่างนั้น เราอาจต้องท้อแท้ และคิดว่าตนเองคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเราสา ม า ร ถ …

Read More