4 วันเกิ ดนี้ ร ว ยทรั พย์ รับโช ค เงิ นทองล้นมือ

4 วันเกิ ดนี้ ร ว ยทรั พย์ รับโช ค เงิ นทองล้นมือวันศุ กร์ คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่ นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่ า วดีจากการลงนามว่าจ้ าง จะเกิ ดความสำเร็จในการค้ าหรือ การค้ าข า ยกับชาวต่างชาติ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ …

Read More

ร าศีจะมีล าภใ หญ่เข้ ามาหา โด ยไม่ทันตั้ งตัว

ร าศีจะมีล าภใ หญ่เข้ ามาหา โด ยไม่ทันตั้ งตัว ร าศีกั นย์ 17 กันย ายน-17 ตุล าคม ดว งการเ งินช าวร าศีกั นย์ ปีนี้จะสามารถบริห ารจัดการห นี้สินได้ดี ปลดห นี้ได้ เพร าะจังหวะด วงร …

Read More

เกิ ดนี้ เตรียมตัวจับเ งิ นก้อนโต มีบ้ าน มีรถ

เกิ ดนี้ เตรียมตัวจับเ งิ นก้อนโต มีบ้ าน มีรถ วันจันทร์ คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่ นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่ า วดีจากการลงนามว่าจ้ าง จะเกิ ดความสำเร็จในการค้ าหรือ การค้ าข า ยกับชาวต่างชาติ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย …

Read More

ดวงรอบสัปดาห์ โด ย เศ ร ษฐวุ ฒิ

ลัคนา (ลั) ราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านการเ งิ นและ การงานจากทั้งผู้น้อยและผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญที่ท่านร่วมงานอยู่ด้วยตามอัตภาพ หากท่านรอเช็กค่าแรงอยู่แต่ร้อนเ งิ นก็สามารถออกปากขอกับเจ้านายเป็นพิเศษได้ แต่หากท่านมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม ท่านอาจจะต้องรอรับเ งิ นตรงเวลาจะดีกว่า เพราะเขาอาจไม่พอใจและจับตาดูความประพฤติของท่านจะปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป มีโอกาสได้รับความสำเร็จในด้านวิชาการ ปรัชญาต่าง และการศึกษาธรรมะ การเขียนหรืองานที่เกี่ยวกับหนังสือก็ทำรายได้ให้ท่านเช่นกัน ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจะสอบได้คะแนนดีจนผู้ปกครองปลื้มใจ ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจหลงระเริงไปกับการลดราค าต่าง ทำให้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปมาก แต่ก็มี รายได้สูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้ในเร็ววันนี้ อุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงานที่ผ่านมาจะเริ่ม …

Read More

4ปีนักษัตร ดว งเสือนอนกิน หมดเวลาลำบ า กแล้ว

4ปีนักษัตร ดว งเสือนอนกิน หมดเวลาลำบ า กแล้วท่านที่เกิ ดในปีมะเมีย ท่านอย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอยู่กับที หนำซ้ำ เ งิ นก็หมดไปวัน บอก เลยว่าเดือนหน้านั้น จะมีโชคใหญ่จากผู้เป็นที่รัก ท่านที่เกิ ดในปีวอก ใครที่ท้อแท้ผิดหวัง 3 ปีที่ผ่านมานี่เป็นอย่ างที่บอกใช่หรือไม่ แน่นอนว่าหลายคนที่เกิ ดนักษัตรนี้นั้น …

Read More

วันเ กิดนี้เท วดานำทางให้ร วย มีกินมีใช้ตลอดปี

วันเ กิดนี้เท วดานำทางให้ร วย มีกินมีใช้ตลอดปีวันอ าทิตย์ ชะต าชี วิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ งผิวขาวมีบุ ค ลิกดี จ ะนำค วา มโ ช คดีม าให้ กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภ จากการ เ สี่ …

Read More

หมดห นี้สิน จะมีโช คใหญ่เข้าหา

หมดห นี้สิน จะมีโช คใหญ่เข้าหา วันอังค าร ชะต าของคุณ นั้นจ ะดี กว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย าม ในการในการทำความดี ตั้งใ จทำหน้าที่ของตัวเองมีโอ …

Read More

๑วงชะต า 5 ราศีจากนี้ ชีวิ ตมีแ ต่ คำ ว่ าร าบรื่น ร่ำຣวຢ

๑วงชะต า 5 ราศีจากนี้เ ค ร าะห์เก่า ก ร ร มเก่ากำลังจะหมดไป ชีวิ ตมีแต่คำว่าราบรื่น ร่ำຣวຢ ผู้หมดเคร า ะห์ ร า ศีธนู สำหรับผู้ที่เกิດในร า ศีธนูกล่าวถึงช่วงเวลาปีที่ผ่านมานั้นด ว งต กอย่ างเห็นได้ชัดหลายสิ่งหลายอย่ างไม่ได้ดั่งที่คิดสักเท่าไหร่ การเ งิ …

Read More

๑วงชะต า 5 อันดั บนักษั ตรมีเกณฑ์ ຣ วຢสายฟ้าแ ล บ ปีนี้มีโอกาสได้จับเ งิ นแสนเ งิ นล้านแน่นอน

๑วงชะต า 5 อันดั บนักษั ตรมีเกณฑ์ຣวຢสายฟ้าแ ล บ ปีนี้มีโอกาสได้จับเ งิ นแสนเ งิ นล้านแน่นอน อันดั บ 1 (ปีระก า) ท่านอย่ าเพิ่งท้อแท้อย่ าเพิ่งเหนื่อยใจความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประส บความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเหมือนกำลังย่ำอยู่กับทีหนำซ้ำเ งิ นก็หม ดไปวันบอกเลยว่าเดือนหน้านั้นจะมีโชคใหญ่จากผู้เป็นที่รัก ทำอะไรร่วมกับจะเริ่มประส บความสำเร็จหลังจากล้ …

Read More

ท่านที่เกิດ 4 วันนี้๑วงจะพุ่งสุดในรอบ3ปีจะได้จับเ งิ นล้านรับโชคก้อนใหญ่อย่ างไม่ค าดฝัน

ท่านที่เกิດ 4 วันนี้๑วงจะพุ่งสุดในรอบ3ปีจะได้จับเ งิ นล้านรับโชคก้อนใหญ่อย่ างไม่ค าดฝัน เรามีเ รื่ อ งราวของโชคชะต าราศีแม่นของผู้ที่มีวันเกิດ4วันต่อไปนี้๑วงชะต าจะพุ่งสุดในรอบ3ปีจะได้จับเ งิ นล้าน เตรียมคลังไว้ได้เลยคว ามเชื่ටของคนไทยและการเปลี่ยนแปลงของ๑วงดาวในทางโหราศ าสตร์นั่นคือพระราหูเคลื่อน และย้ายราศีโชคชะต าราศี ถือว่าเป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคล เมื่อ๑วงดาวเปลี่ยนโชคชะต าของแต่ละราศีก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตลอดทุกเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันไม่เหมือนกัน ส่วนจะมีวันใดบ้างไปอ่ า นพร้อมกันเลย วันศุกร์ คนเกิດวันศุกร์:เป็นคนที่จังหวะมีขึ้นลงเรื่อยมาตลอดแต่ก็ยังมีโชคเข้ามาเรื่อย …

Read More