เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ ว น ล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่ อเ ดื อน

เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ วนล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่อเดื อน เผยวิธี ง่าย ข อ ส่ วนล ดค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่อเดื อน ขย ายเวล าส่วนลดค่ าไฟฟ้าออกไปอีก 1 ปี …

Read More

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแ ห น่ง

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแหน่ง เงิ นเดือนระดับ -ปวสเริ่มต้นที่ 12,000 บ าท -ระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 บ าท ทั้งนี้ตำแหน่งข้างต้น บริษัท ปตท จำกัด มหาชน จ้างผ่านบริษัท Business Services …

Read More

ชัดแล้ว วันเงิ นเข้าบั ต รค นจ น 500 บ าท เ ดื อ น พฤศจิกายน 2563

ชัดแล้ว วันเงิ นเข้าบัตรคนจน 500 บ าท เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station รา ยงานว่า นางสาววิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า …

Read More

คนละครึ่ง เปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรก เช็ คเงื่อนไขสำคัญ

คนละครึ่ง เปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรก เช็ คเงื่อนไขสำคัญ คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ใช้สิทธิวันแรก 23 ตุลาคมนี้ เผยล่าสุดมีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เช็คเงื่อนไขสำคัญที่นี่ ก่อนรับเ งิ น 3,000 บาทเลย นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเ งิ น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่งมีความพร้อมในการรองรับระบบการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 …

Read More

ตร วจสอ บสิทธิ์ประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ทดแทน รับเงิ น 8,000 บ าท

ตร วจสอ บสิทธิ์ประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ทดแทน รับเงิ น 8,000 บ าท เมื่อเร็​วนี้ที่ป​ระชุมค​ณะรั​ ฐม​น​ตรี (​ครม.) ได้อนุ​มัติ​หลักการ​ร่า​งพระราชกฤษฎีกากำ​หนดหลักเก​ณฑ์และอัต​ราการจ่ายเ​งิ นสม​ทบ ​ประเภท​ของประโยช​น์ท​ดแ​ทน ต​ลอดจ​นหลักเ​ก​ณฑ์และเงื่อนไ​ขแ​ห่​งสิ​ทธิใน​การรับ​ประโ​ยชน์ทดแ​ทนของบุค​ค​ลซึ่​งสมัค​รเ​ป็​นผู้ประกันต​น โด​ยได้มีการ​ปรับปรุงอั​ตราการจ่ายประโยชน์​ทดแทนเกี่​ยวกับ เงิ นสงเค​ ราะห์ก​รณีถึงแก่ค​วามต า ย และเ นค่ าทำศ พ ​ สำหรับ​บุคคล​ซึ่งไม่ใช่ลูก​จ้าง แต่สมัครเข้าเป็นผู้ป​ระกันต​นตา​มมาตรา 40 …

Read More

คนไทยเฮ ของขวัญจาก ร.9 วัคซีนไทยเป็นฐานการผลิต

วันที่ 18 ตุลาคม เพจ Vaccine โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า Vaccine ข่าวดี แอสตร้า ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เลือกไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีน โดย บ.สย ามไบโอไซเอนซ์ ที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริษัท สย ามไบโอไซเอนซ์ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตย าชีววัตถุ (biological product โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งช่วงโควิดระบาดก็ได้ผลิตชุดตรวจโควิดสำหรับใช้ในประเทศไทยได้เอง เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท …

Read More

พย าก ร ณ์ อาก า ศ วันนี้ฝนเริ่มจาง ส่งไม้รอรับเข้าฤดูหนาว

พย ากรณ์อากาศ วันนี้ฝนเริ่มจาง ส่งไม้รอรับเข้าฤดูหนาว วันที่ 20 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง ภาคเหนือ : เมฆเป็นส่วนมาก มีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูน …

Read More

คุ ณ ลุ ง แข น พิ ก าร ไม่ ท้ อลุ กขึ้ น สู้ แ บ กข้ าวกล่ องตั้งขาย

คุณลุงแข นพิก าร ไม่ท้อลุกขึ้นสู้ แบ กข้ าวกล่ องตั้งขาย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวดี ที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่ างมาก ในโลกออนไลน์ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่เป็นพลเมืองดีรา ยหนึ่งหนึ่ง ได้มีการโพสต์ภาพในกลุ่ม “กลุ่มที่ไม่ว่าจะพิมพ์อะไรเราก็จะให้กำลังใจไปซะทุกเ รื่ อ งแบบงงอิหยังวะ” โดยเป็นภาพของคุณลุง แ ขนพิการท่านหนึ่ง ที่ไม่ยอมแ พ้ ยังคงสู้ชีวิตยืนขายอาหารกล่อง หาเงิ นเป็นค่ าใช้จ่ายในบ้ …

Read More

สภาพอากาศวันนี้ มรสุมทำไทยมีฝนต่อเนื่อง กทม.ตกร้อยละ 70 ของพื้นที่

สภาพอากาศวันนี้ มรสุมทำไทยมีฝนต่อเนื่อง กทม.ตกร้อยละ 70 ของพื้นที่ มรสุมกำลังแรงทำให้ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางแห่งในทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ ขณะที่ทะเลอันดามันอาจมีคลื่นสูงถึง 3 เมตร วันที่ 18 ต.ค. 2563 พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

Read More

เช็กเลย ใส่หมายเ ลvบัตรประจำตัวประชาชน

เช็กเลย ใส่หมายเ ลvบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองได้รับสวัสดิการอะไรของรัฐบ้าง วันนี้เรามีวิธีเช็คง่าย เพียงกรอกบัตรประชาชนก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นว่าเรานั้นได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก กดปุ่มตรวจสอบ เพียง ใส่หมายเ ลvบัตรประจำตัวประชาชน เราก็จะรู้ว่าตัวเราเองมีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ ดังนี้ ก๊าซหุงต้ม ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ สำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นไม่พบสิทธิ์ สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ คลิก เรียบเรียง มุมข่าว siamplaza

Read More