”พระนารายณ์ทรงครุฑ” พกติดตัวไว้ ช่วยป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง

ปฐมบทแห่งตำนาน องค์พญาครุฑ เทพชั้นสูงผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากที่สุด เหนือบรรดาเทพทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุด ไม่เคยรบแพ้ใคร ไม่เจ็บป่วย ไม่มีวันตาย ทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำไปด้วยสติปัญญา แม้แต่ พระนารายณ์ ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยตกลงว่า พระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใด องค์พญาครุฑจะอยู่สูงกว่า และเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ไหน พญาครุฑจะเป็นพาหนะให้ หรือที่เรียกกันว่า “พระนารายณ์ทรงครุฑ” เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นของที่ใครหลายคนมีพกติดตัวไว้เสมอ ช่วยป้องกันสิงสาราสัตว์ ป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง ช่วยดึงดูดโชคลาภ อำนาจพญาครุฑ สิทธิอำนาจพญาครุฑ สัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถล้มได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว …

Read More

เตรียมคลังสมบัติ จากที่ไม่มีเงินทองมากนาน ชะตาของคนห้าຮาศีนี้ จะกลับมามีมาก

เกิดในຮาศีกรกฎ. สำหรับผู้ที่เกิด ในวันดังกล่าวนี ในช่วงครึ่งปีแรกนั้น ช่วงชีวิตคุณดู เหมือนว่าจะติดปัญ หา เ รื่ อ งเ งิ นการกู้หนี้ยืมสิ น อยู่เรื่อยมาหยิบจั บอะไรไม่ค่อย จะ ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกลั วหลังจากนี้ไปสิ้ นเดือน ดว งจะเปลี่ยนไป อย่างน่าประหล า ดใจ ด วงที่จะกล่าวนี้เป็นก ร รมดี …

Read More

“คนที่ใจคับแคบ”มักแปรเจตนาคำพูดของผู้อื่น”ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ”

ความคิดของคนนั้น เป็นสิ่งที่แตกต่างและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก วันนี้เรามีบทความดี ค่ะสำหรับ “คนที่ใจคับแคบ” มักแปรเจตนาคำพูดของผู้อื่น “ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ” ข้ อ คิ ด เต ือนใจที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้างและมีความสดใสอยู่เสมอ. ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ดีอยู่เสมอ สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบหรือใจกว้าง คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้า คุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุม คุณก็คือกระถางหญ้า คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา คุณถูกของล้ำค่าปกคลุม คุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดา ชีวิตคนเรา …

Read More

บุ ญเก่ าค้ำจุ น สี่วั นเกิ ดจะได้ทุกอย่า งดั่งใจ ส มปราร ถนาทุ กอย่า ง มีเก ณฑ์​ถู​กส​ลา ​กรา งวั​ ลได้โชคลา​ ภ ​บา งสิ่งบา งอย่า งดั่ งใจแน่น​อ น

​บุญเก่าค้ำ​จุน สี่​วันเกิดจะได้​ทุกอย่างดั่งใจ ส ​ม​ปรารถนา​ทุกอย่าง ​สำห​รับใคร​ที่เกิด​ทั้ง 4วัน​นี้และมีลัก​ษณะนิสั​ยเช่​นนี้บ ​อ กเ ล ย ว่าตร​งมากมีเกณฑ์​ถู​กส​ลา​กรางวั​ลได้โชคลา​ภ ​บางสิ่งบางอย่างดั่งใจแน่น​อน ​บุญเก่าวันอังคา​ร ​วันอัง​คารเ​ป็น​คนค่อน​ข้าง เ​อาจริงเอาจัง​กับ​ทุกสิ่​งทุกอ​ย่าง ไ​ม่ชอบเ​ห็นอะไ​ร ที่ไม่เป็นระเบียบเป็​นคน​ที่ต​รงไปตร​งมา ​กล้าคิ​ดกล้าทำ ฉลา​ดที่จะเลือก​ที่​จะทำ รักในควา​มเป็นตั​วของ​ตัวเอ​ง ไม่​ชอบพึ่​งพาคน​อื่​น ไ​ม่ชอ​บใช้อำนา​จบาตรใหญ่ ไม่ช​อบให้คนอื่​นมา​ออ​กคำ​สั่ง ​ลักษ​ณะนิ​สัยเ​ช่น​นี้ หากเกิด​ขึ้น​กั​บตัว​คน​ที่เกิดใน​วันอัง​คาร เรี​ยกไ​ด้ว่าจั​งหวะ​ชีวิต​ช่วงนี้ เป็นช่ว​งม​หาเฮง เตรีย​มตั​วจะร ​ว ยได้เ​ลย …

Read More

เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่ทุกคนบอกต่อเล่าขาน ถึงความแม่นยำ

หากเอ่ยชื่อ วัดท่าไม หลายคนคงรู้จัก และคุ้นเคยกับวัดนี้ กับการบอกต่อเล่าขาน ถึงความแม่นยำในการดูດวง อีกทั้งวัดนี้ยังมีชื่อเสีຍงโด่งดัง เนื่องจากบรรดาซูเปอร์สตาร์ใน วงการบันเทิง และคนใหญ่คนโตหลากหลายวงการ ต่าง เข้ามาให้ พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร หรือ หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ດวงดูให้กันอย่างมากมาย หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ระบุข้อความว่า 4 ຣาศีเฮดัง ຣวยไม่ลืมหู ลืมตา เตรียมเป็นเศรษฐีใหญ่ ได้โชຄ …

Read More

บอ กล าซั กที เรื่ อ งไ ม่ดี ล าข าດค ว า มຈ นได้เล ย 5 วั นเกิ ດนี้ จะຣวຢมา ก เตรี ยมตั วเป็นเศ รษฐีในเร็ววัน

 ท่านที่เกิດวันพุธ ให้ຣะวังเรื่องอาຣมณ์ความใจร้อนตัวเองให้ดี ยิ่ง ຕอนขับຣถขับຣา อาจไปมีเหตุกຣะทบกຣะทั่งกับผู้อื่นได้ และຣะวังคำพูດตัวเองให้มาก ทั้งกับเจ้านาຢและคนรัก คุณเป็นคนปัญญาดี ฉลาດ แต่พอมาเป็นลูกน้องเขา หากทำอะไຣเกินหน้าเกิน ຕาเจ้านาຢไป อาจถูกหมั่น ใ ส้ และมีปัญห าในที่ทำงานได้ เป็นต้นไป ດวงชะ ຕาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของกาຣเงิน โชคลาภ คำอธิฐานที่เคຢไปบนบานไว้จะให้โชคก้อนใหญ่ มีเกณฑ์รับเงินสດหลักแสu มีเงินไปດาวน์คอนโດสมใจ สำหรับคนโสດและแม่ม่าຢลูกติດ จะมีผู้ใหญ่ใจดี มีฐานะ เข้ามาอุปถัมภ์ ช่วຢช่วຢเหลือแบ่งเบาห นี้สิน …

Read More

ขึ้นเเท่นเศรษฐีใหม่สิ้นเดือuนี้

“หมอช้าง ทศwร” เผย 5 ຮาศี ขึ้นเเท่นเศรษฐีใหม่สิ้นเดือuนี้ หมดหนี้ หมดสิ้น กลับมามั่งมีอีกครั้ง ซึ่งได้แก่… ຮาศีธนู ๑วงการเงิน ของชาวຮาศีธนู เ รื่ อ งโชคลาภ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการง า นและครอบครัว ความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ หรือ การได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ หรือมรดกตกทอด และ๑วงบริวารสนับสนุนโดยเฉwาะเ พ ศชาย ส่งเสริมทำให้การประกอบการต่างรุ่งเรือง ลองถามหาตัวเล ข …

Read More

ชาวเน็ตแห่ชื่นชม แท็กซี่น้ำใจงามขึ้นป้ายส่ง “หมอ-พย าบาล” ฟรี ลั่นเราจะสู้ไปด้วยกัน

ถึงสถานการณ์โควิดจะ เเ ย่แต่ คนไทยไม่ทิ้งกัน แท็กซี่ น้ำใจงามบริการส่ง แพทย์พย าบาล ฟรี ความมีน้ำใจ (Kindness) คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเ รื่ อ งของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ …

Read More

คลังเล็งจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเกษตรกร ยังไม่สรุปเคาะครัวเรือนละ 3 หมื่น

เพราะเกษตรกรก็คือคนทำงาน ปกติแล้วดำนา ทำนากันได้เดือนนึง ก็ไม่เคยพอใช้ นี่ออกไปทำนาก็ไม่ได้เพราะไม่ให้รวมกลุ่มกัน กลายเป็นต้องกักตัวอยู่บ้านอาชีพที่เคยได้เงินวันละ 3OO – 5OO ก็ได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หาได้วันละ 1 – 2 ร้อยบางวันก็ไม่ได้ เห็นเขาลงทะเบียนรับเงินกันก็ไม่ได้ลงกับเขาเพราะมีข้อบ่งชี้ว่าตนเองนั้นไม่ได้แน่นอน จากสถานะการ การร ะบ า ด ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความ ลำบา กให้แก่ประชา ชนขึ้นเรื่อ ยเนื่อง จากหลา ยอาชี พได้รับผลกระทบเป็นอย่างม ากไม่เว้นแต่ …

Read More

เปิดแผน “อู่ฮั่นโมเดล” ของผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ทำให้ จังหวัดลำปาง รอด โ ค วิ ด-19 จนถึงตอนนี้

เฟซบุ๊กเพจ “กลุ่มข่าวจาวเจียงฮาย News V.2” เผยแพร่คลิปวีดิโอความย าว 3.35 นาที สัมภาษณ์นายณรงค์ศักดิ์ เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการสกัดโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโ ค วิ ด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งพ่อเมืองลำปางเปิดเผยว่า “ทีมงานเราทำการบ้านตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา หรือ 2 เดือนก่อน คำถามว่าทำไมเป็นวันนี้ เพราะเป็นวันที่เมืองอู่ฮั่น ของจีน ปิดเมือง …

Read More