บัต รค นจน เปิ ดล งทะเบี ย นปลายปี

บัตรคนจนเปิดลงทะเบียนปลายปี เชื่อว่าหลายคนคงรอฟังข่าวว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เสียที เพราะก่อนหน้านั้นได้ทำการเลื่อนมาโดยตลอดตั้งแต่เกิ ดปัญหา CO VID ล่าสุด เฟสบุ๊ค ของนักข่าว ชื่อดัง อนุวัต จัดให้ โพสว่า บัตรคนจน สมัครและลงทะเบียนใหม่ ช่วงปลายปี เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย โพสต์ดังกล่าว เฟสบุตของนักข่าว ชื่อดัง อนุวัต จัดให้ โพสว่า บัตรคนจน สมัครและลงทะเบียนใหม่ ช่วงปลายปี เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย ให้รัฐสามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริง ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ …

Read More

รั ฐ ช่ว ยเ หลื อค นจ น 3000 ทุ กค น

ยืนยันแล้ว รัฐช่วยเหลือคนจน 3000 ทุกคน ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวย าโ ค วิ ด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท สำหรับในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวย าจากมาตรการใด ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด …

Read More

ย้ อ น คำทำ นา ย ภั ย พิ บั ติ

ย้อนคำทำนาย ภั ย พิ บั ติ ประเทศไทยของ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก คำ เ ตื อ น ภั ย ที่ไม่อย ากให้เกิ ดขึ้น จากคำทำนายของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ที่เคยทำนายไว้ ท่านสนทนากับหลวง พ่อสนอง กตปุญโญ ไว้ว่าจะเกิ ด ภั ย พิ …

Read More

อุตุฯเต ือน ร่องม ร สุม พัดผ่าน พื้ นที่ต่ อไปนี้รั บมือฝนถล่มหนัก

อุตุฯเต ือน ร่องมรสุมพาดผ่าน พื้นที่ต่อไปนี้รับมือฝนถล่มหนัก เว็บไซต์กรมอุตุฯ รายงาน อากาศระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 4-5 ส.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมี กำลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 …

Read More

ออ มสิ นเปิ ดให้ กู้ฉุ กเฉิน รอบ2 คนละ 5 หมื่นบาท

ออมสินเปิดให้กู้ฉุกเฉิน รอบ2 คนละ 5 หมื่นบาท วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทีมข่าวได้รับรายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวย าผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการ รวมถึงร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้วย โครงการสินเชื่อพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่ วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ภาพจาก …

Read More

ก้อง ห้ว ยไร่ ล งพื้ นที่ช่ ว ยชาวบ้าน

โอนส ด ครอบครัวละห มื่ น ก้อง ห้วยไร่ ลงพื้นที่ช่ ว ยชาวบ้าน จากอิทธิพล ของพายุ ”ซินลากู” ได้ถล่มไทย ไปอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ในจังหวัดเลย ฝนตกลงมา อย่างหนักหน่วงทั้งคืน ทำให้เกิ ดน้ำป่าไหลหลาก จากภูเขาลงลำห้วย เข้าท่วมบ้านเรือ ประชาชน ครึ่งหลัง จนชาวบ้าน ต้องช่วยกันขนทรัพย์สิน ขึ้นที่สูง ต้องไปอาศัย …

Read More

ย้อนคำทำนา ย น้องสาวห ม อดู ET ที่เคยทักประเทศไทยไว้

ย้อนคำทำนา ย น้องสาวหมอดู ET ที่เคยทักประเทศไทยไว้ ถือได้ว่าเป็นอีกสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างมากในตอนนี้ หลังจากที่กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตื อน พา ยุโซนร้อน SINLAKU ซึ่งเป็นพ ายุระดับ 3 ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวตังเกี๋ย และอิทธิพลของพ ายุ ส่งผลให้เกิ ดฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่ของไทย มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง …

Read More

คนจริงไม่พูดเยอะ เสี่ยโป้ หอ บเงิ นส ด 3 ล้าน ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดเลย

คนจริงไม่พูดเยอะ เสี่ยโป้ หอบเงินสด 3 ล้าน ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดเลย จากกรณีที่ จังหวัดเลยได้เกิ ดฝนตกหนักตลอดคืนทั้ง 14 อำเภอ ทำให้ในหลายอำเภอได้เกิ ดน้ำป่าไหลเข้าท้วมบ้านเรือนประชาชน เกิ ดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายห มู ่บ้าน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านประชาชน เบื้องต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า 50 เรือน …

Read More

เตรียมโอนแ ล้ ว 15,000 กลุ่ มต่ อไป นี้เช็ กเ ล ย

เตรียมโอนแล้ว 15,000 กลุ่มต่อไปนี้เช็กเลย วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเผยข่าวดี สำหรับ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย และ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน แล้วทำให้ไม่ได้รับการชดเชยรายได้ เนื่องจาก ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม เตรียมที่จะโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท …

Read More

พ ร้ อ มจ่ าย 15,000 บ า ท เยี ย วย าเพิ่ มเ ติ ม เราไม่ทิ้ งกั น

เช็คสิทธิ์ที่นี่ คลังยืนยันพร้อมจ่าย 15,000 บ า ท เยียวย าเพิ่มเติม เราไม่ทิ้งกัน กรณีเงินเยียวย า ผู้ที่เดือดร้อน ตกงาน ได้รับผลกระทบจากโค วิด 19 ที่กำลังแพร่ระ บาดไปทั่วโลกนั้น โดยล่าสุด ผู้ประกันตนมาตรา 33 เราไม่ทิ้งกัน สำนักงานประกันสังคม ออกมาเปิดเผยถึง กรณีการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย …

Read More