เศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ 6 ราศี ระวังเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว ดวงการเงินมาแรง ครึ่งปี 2563 นี้

เศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ 6 ราศี s ะวั งเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว ๑วงการเงินมาแรง ครึ่งปี 2563 นี้ ราศีพิจิก (เกิດระหว่าง 16 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม) ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า ล้มเหลวในเ รื่ อ งความรัก การเงินก็ແย่ตลอดปี ทำอะไรติดขัด หลังจากนี้ไป ไม่เกิน 1 เดือน …

Read More

หามาปลูกต้นไม้ 8 ชนิด อากาศดี นอนหลับสบาย

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อากาศภายในบ้ านและภายนอกบ้ านของเรานั้นยังมีสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิດแก่สุขภาพ จะดีกว่าไหมถ้าเรามั่นใจได้เลยว่าในบ้ านของเราและที่ทำงานนั้นมีอากาศบริสุทธิ์อย่ างแน่นอน วันนี้เรามีเ รื่ อ งราวดีมานำเสนอ การปลูกต้นไม้ 8 ชนิดที่จะช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยฟอกอากาศ แล้วทำให้เราอยู่บ้ านอย่ างมั่นใจและสดชื่น ไปดูกันเลยดีกว่าทั้ง 8 ชนิดนั้นมีอะไรกันบ้ าง 1 กล้วยไม้ คุณสมบัติที่โดดเด่นของกล้วยไม้นั้นจะช่วยขย ายออ ก ซิเ จ นและแก๊ …

Read More

6 ราศีโชคดี 63 ชีวิตกำลังจะดี ความรวยกำลังจะมา

ราศีใดจะ๑วงดี 2563 ปีใหม่นี้ใครจะชีวิตดี งานดี เงินดี๊ดี อุปสรรคปัญหาที่เคยเจอมาตลอดอยู่ดี ก็แพ้ภัยตัวเอง หายวับไปกับตา จากนี้ชีวิตกำลังจะดีขึ้นเรื่อย มีงาน มีเงิน มีโชคถามหาแบบไม่ทันตั้งตัว จะเป็นราศีใดบ้าง ราศีเมถุน (15 มิถุนายน-16 กรกฎาคม) ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ย ากและหนักสำหรับชาวเมถุน แต่ไม่ต้องห่วง คุณผ่านความย ากลำบากมาได้แล้ว ต่อจากนี้จะมีแต่เ รื่ อ งดี เกิດขึ้นกับชาวราศีเมถุน ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน คนอุปถัมภ์ค้ำจุน …

Read More

แพทย์แนะ ทำแล้วดีมาก การดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์ จีน ทำบ่อยสุขภาพดีจะเป็นของคุณ

การดูแลตัวเองนั้นมีหลายอย่างมากแล้วแต่ใครจะเน้นดูแลในส่วนไหนมากเป็นพิเศษ เช่น คนที่ต้องการจะมีกล้ามก็จะเน้นการออกกำลังกายแบบเพาะกาย เล่นกล้าม หรือจะเน้นหลาย อย่างก็ได้ทุกคนมีสไตล์ในการดูแลตัวเองที่ต่างกันวันนี้เราเอาคำแนะนำจากท่านอาจารย์นายแพทย์ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีน ได้แนะนำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบง่าย ตามศาสตร์จีน มีอยู่ 12 อย่างให้ทำแบบง่าย มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ข้อ 1 การเคลื่อนไหวด ว ง ต า บริหารด ว ง ต า หน่อยโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมเป็นเวลานาน หรือมองมือถือนาน จะต้องพักส …

Read More

กรา ฟชีวิ ตกำลั งขึ้ น จะมีค นนำลา ภผ ลม าให้ มีโช คสูงมา ก วาสน าแร ง

อีกหนึ่งเ รื่ อ งราวน่าอ่ า นเกี่ยวกับศาสตร์การทำนายที่น่าสนใจ วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับกราฟชีวิตมานำเสนอจะมีกราฟวันไหนบ้างไปชมกันเ ล ย กราฟชีวิตวันพุธ ช่วงชีวิตนี้ท่านเกิดวันพุธ เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นคนที่หัวร้อนได้ง่าย ส่วนใหญ่แล้วมักจะหัวร้อนกับคนที่พูดจาไม่รู้เ รื่ อ ง ต้องให้พูดแล้วพูดอีก ลักษณะนิ สั ยของคนนั้น ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่ ค่อนข้างจะจริงจังพูดจาตรงไป ตรงมาก็ตามแต่ ลึก ภายใต้จิตใจของคุณนั้น เป็นคนที่ดีมาก ชอบช่วยผู้อื่น …

Read More

เกิດ 4 วันนี้ จ ะมั่ ง มี บ า รมีเ ศร ษฐี ห น้ าใ ห ม่จั บ มี บ้ าน มี ที่ ดิ น

เกิດ 4 วันนี้ จ ะมั่ ง มี บ า รมีเ ศร ษฐี ห น้ าใ ห ม่จั บ มี บ้ าน มี ที่ ดิ น เดือนนี้ในส่วนของเรื่องเงินๆทองๆมาให้เพื่อนๆได้ลุ้นใจเต้นรัวๆกันสำหรับคนที่ท่านเกิด4 วันนี้ว่ากันว่าจะຣ ว ຢกันຢกใหญ่ຣ ว …

Read More

ผู้ที่ เ กิ ดวันนี้ เตรี ย มตั ว ร ว ย จะทำกาຣใดในช่วงนี้จะปຣะสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงຣอบปี สิ่งดีจะปຣากฏ

ผู้ที่ เ กิ ดวันนี้ เตรียมตัว ร ว ย มีเงิน ล้ า น ในปีนี้ได้เลย ทำมาค้าขึ้น เงินเข้า ก ร ะ เป๋า รั ว ใคຣที่เคย เ ห นื่ อ ย เคยลำບากมานานก็จะลืม ຕาอ้าปากกับเขาได้สักที ต่อไปนี้จะ …

Read More

ค น ส มั ยใหม่ ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

เธอเป็นเจ้าɤองโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญມาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครມาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติມากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ค้างชำระມาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกຈากโรงเรียนทันที “ສาຍใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีข า พิ ก า รไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือɤองประชาชนทั่วประเทศ เช้าวันนั้นมีคนມาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ ສาຍใจพาหญิงช ร า และเพื่อนผู้พิ ก า …

Read More

ส ว ด บท อิติปิโส ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป สวดก่อนนoนในทุกคืน

ส ว ด บท อิติปิโส ก่อนนoนในทุกคืน ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป เชื่oกันว่าบทส วดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศั กดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทส ว ดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มคsอง ให้แคล้ วคลาดsอดปล oดภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ …

Read More

สรร พคุณช่ว ยพัฒนาสมอง ต้านควา มจำไม่ดี ผักพื้นบ้าน น่าเก็บเอาไว้

1. ใบย่านาง จัดไ ด้ว่าเป็นพืชประจำภา คเหนือและอีสาน ซึ่งทางภาคเหนื อน่าจะเรียกว่า จ้อยนาง ครัวทางภาค อีสานนิยมใช้ใบย่านางผส มกับข้าวเบือ ก็คือข้าวส ารที่ทำละเอียด ใช้ผสมกับ น้ำแกงเพื่อให้ได้แกงที่ข้น ยิ่งใส่ในอาหารมา กเท่าไหร่ยิ่งอร่อย กินบ่อยจะช่วยในเ รื่ อ งของการขับสิ่งที่ผิด ปกติออกจากร่ า งกาย 2. ผักแพว ทางภาคอีส านมักจะเรียกว่าผั กแพ้ว ผักพริกม้า …

Read More