3 ปีนั กษั ตร ครึ่ งปีหลังจะร ว ย มาก

3 ปีนั กษั ตร ครึ่งปีหลังจะร ว ยมาก เรียกว่าเป็น 3 วันเกิ ด ครึ่งปีหลังจะร ว ยมาก ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังฝั นอย า กร วย โอก า สของคุณมาแล้วถ้าเกิ ด3 ปีนักษั ตร นี้นะคะ ระกา เถาะ กุน ยังไงก็ขอให้คำทำน …

Read More

กร มบั ญ ชีกล าง ร ะ งั บจ่ า ยเงิ นเดื อน พ ย าบา ลข้าราชการป้ า ยแ ด ง

งานเข้า กรมบัญชีกลางระงับจ่ายเงินเดือน พย าบาลข้าราชการป้ายแดง มีรายงานว่า เมื่อวันที่14 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ทางกรมบัญชีกลาง ที่ลงนามโดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนังสือคำสั่งที่สุด ที่ กค 0411.4/33579 เ รื่ อ ง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลางพบว่า ส่วนราชการต่าง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโ ร …

Read More

ประกันสั งค มเ ฮ คลั งช่ว ยค นละ 15,000 ใครได้บ้าง เช็ก

ประกันสังคมเฮ คลังช่วยคนละ 15,000 ใครได้บ้าง เช็ก สำนักงานประกันสังคม หรือ ประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกหรือ ผู้ประกันตน ในกองทุน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติต่าง ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หน่วยงานภาครัฐ …

Read More

รัฐบาลไทย ปล่ อยเงิ นกู้พ ม่า 1,400 ล้านบาท ใจป้ำ ให้ปลอดหนี้ 10 ปี

รัฐบาลไทย ปล่อยเงินกู้พม่า 1,400 ล้านบาท ใจป้ำ ให้ปลอดหนี้ 10 ปี รัฐบาลไทย อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้เมียนมา 1,400 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง เพื่อสัมพันธภาพที่ดี ให้ 10 ปีแรกปลอดหนี้ พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไขสำคัญ ดูรายละเอียดเลย รัฐบาลไทยปล่อยเงินกู้ให้พม่า 1,400 ล้านบาทภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาลวันที่ 14 …

Read More

เราเที่ ยวด้ วยกั น เปิ ดเผ ยข้ อมู ลส่วนตัว

เราเที่ยวด้วยกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่เปิดเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน หรือ 5 คืน จำกัดสิทธิ์ที่พัก 5,000,000 สิทธิ์ และส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40% โดยรัฐจะจ่ายคืนให้ทีหลังจำนวน 2,000,000 สิทธิ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะใช้เดินทางได้จริงตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. …

Read More

4 รา ศีนี้ ปล ดห นี้ ป ล ดสิ น อ ยู่ส บ า ยจ นแ ก่เฒ่ า

4 ราศีนี้ จะมีมากทรั พ ย์ ปล ดห นี้ปลดสิน อ ยู่สบายจนแ ก่เฒ่า ราศีเมษ ท่านที่เกิ ดในราศีนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือน9 จะส่งผลดีโดดเด่นมาก ตลอ ดทั้งปีนี้เป็นปีแห่งการทำงาน ที่หนักเหนื่อ ย มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ และหมดกำลังกาย แต่คุณเป็นคนที่มีกำลังใจล้นเหลือ กล้าคิดกล้าทำ โชคของคุณเลยป่ะคับประคอง ให้คุณนั้นมีแต่สิ่งดี เข้ามาในช่วงเวลาของคุณ ช่วงนี้ยิ่งทำบุญยิ่งเห็นผล สภาพการเงินการงาน จะคล่องมากเลย ราศีตุลย์ …

Read More

ศ บ ค ชุ ดให ญ่ เตรี ย มเค าะข ย ายเ ว ล า พรก ฉุกเฉิน

ศบค ชุดใหญ่ เตรียมเคาะขย ายเวลา พรก ฉุกเฉิน หลังจากเกิ ดปัญหาผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัว เมื่อตรวจแล้วยังพบว่าติด CO VID และเดินทางไปในสถานที่ต่างในจังหวัดระยอง จนหลายโรงเรียนสั่งปิด ทั้งที่เปิดเรียนได้ไม่กี่วัน ทำให้เกิ ดกระแสว่า ที่สั่งให้ประชาชนการ์ดอย่าตก แต่ทางรัฐบาลกลับการ์ดตกเอง ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ …

Read More

2 ราศี ทำบุญเส ริ มดวงโช คล าภ จะได้ จั บเงินก้อ นโต

ดวงรายเดือนกรกฎาคม 2 ราศี ทำบุญเสริมดวงโชคลาภ จะได้จับเงินก้อนโต ใกล้วัน เ สี่ ย ง ดวง เ สี่ ย ง โชคกันแล้ว วันนี้ไทยรัฐออนไลน์จะพามาดูดวงรายเดือนกรกฎาคม เปิดโชคลาภ ของ 2 ราศี ที่จะมีออร่าเศรษฐีจับ จะได้รับโชคลาภก้อนโต จะเป็นราศีของคุณหรือไม่ เช็กกันเลยค่ะ ชาวราศีเมษ (ท่านที่เกิ ดวันที่ 13 เมษายน …

Read More

“ก้อง ห้วยไร่” สุ ด ท น แต่ งเพ ล งเหน็ บเจ็ບจี๊ด “กักตัวครึ่ งปี แ พ้ วีไ อ พี”

“ก้อง ห้วยไร่” สุดทน แต่งเพลงเหน็บเจ็ບจี๊ด “กักตัวครึ่งปี แพ้วีไอพี” หลังกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้สำหรับทหารจากประเทศอียิปต์ ที่หนึ่งในนั้นตรวจพบเชื้อโควิด หลังเข้ามาพักและเดินเที่ยวห้างสรรพสินใน จ.ระยอง รวมทั้งลูกสาววัย 9 ขวบของคณะทูตซูดาน ที่ตรวจพบเชื้อโควิดในเวลาต่อมาด้วย ซึ่งจากกระแสดังกล่าว ทำให้ประชาชนต่างพากันแสดงความคิดเห็นถล่มทลาย ว่าให้ประชาชนชาวไทยกักตัวอยู่บ้าน หยุดทำมาหากิน มาตั้ง 6 เดือน แต่กลับปล้อยให้คนต่างชาติที่เป็นวีไอพีเข้ามาแล้ว กลายเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ ล่าสุด นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ก้อง ห้วยไร่” ก็ได้แต่งเพลงแล้วอัดคลิปลงเฟซบุ๊ก ซึ่งเนื้องหาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิ ดสด …

Read More

ราศีที่มีเกณฑ์มีโชคล าภ งา นรุ่ งพุ่ งแ ร ง

ราศีที่มีเกณฑ์โชคดี มีโชคลาภ งานรุ่งพุ่งแ รง อาจารย์ออย เจ้าของเพจ ๑วง 12 ราศี เผยชะตา 4 ราศี มีเกณฑ์โชคดี ได้งาน ได้เงิน ระบุจะมีโชคจากการเสี่ย งโชค หรือเล่นหุ้น ปัญหาเริ่มคลี่คลาย อาจารย์ออย เผยในเพจ ๑วง 12 ราศี ถึงชะตา 4 ราศี ดาวเสาร์ (7) ย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีธนูส่งผลให้ …

Read More